Надрукувати

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Найменування показника (нормативу)

Величина показника

норматив

факт

відхилення

Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

1

2

3

4

1. Наявність у закладі освіти  підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти

 

+

 

+

 

-

2 Наявність у складі підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю.

 

+

 

+

 

-

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої програми)

 

 

 

1) наукового ступеня та /або вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю

 

 

 

2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю

 

 

 

3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи)

 

 

 

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

 

 

 

 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію)

 

25,0

 

33,1

 

+8,1

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора

 

 

 

3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання

 

 

 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин)

 

 

 

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом

 

 

 

2) практичної роботи за фахом

10

-

-10

6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

 

 

 

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:

 

 

 

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим званням

 

 

 

2) з науковим ступенем та вченим званням

 

 

 

3) з науковим ступенем або вченим званням

+

-

-

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та /або наказів про прийняття їх на роботу

 

+

 

+

 

-

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

щодо матеріально-технічного забезпечення оcвітньої діяльності

1

2

3

4

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)

2,4

12,7

+10,3

2.Забезпеченість мультимедійним обладнаннямдля одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)

30

30

­_

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури

_

_

_

1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+

+

_

2) пунктів харчування

+

+

 

3) актового чи концертного залу

+

+

 

4) спортивного залу

+

+

 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+

+

_

6) медичного пункту

+

+

 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70

100

+30

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів

+

+

_

Щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми

+

+

 

2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього

+

+

 

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

 

4. Наявність комплексу навчально- методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

 

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик

+

+

 

6 Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

 

7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів

+

+

 

 

 

Щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді

не менш як п’ять найменувань

 

 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти)

+

+

 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

+

+

 

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний, відсоток навчальних дисциплін)

50

50