Методична робота в коледжі є складовою частиною освітнього процесу і одним із основних видів діяльності адміністрації та викладацького складу.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Основними напрямками методичної роботи є:

-         надання методичних консультацій викладачам, студентам;

-         спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;

-         створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

-         розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;

-         сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

-         вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення педагогів, студентів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;

-         залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;

-         організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, педагогічної преси;

-         робота з молодими викладачами;

-         допомога в підготовці викладачів до атестації.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

-         засідання циклових комісій;

-         засідання методичної ради;

-         проблемні семінари, семінари-практикуми;

-         тижні циклових комісій;

-         відкриті заняття;

-         розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;

-         створення навчально-методичних матеріалів;

-         виставки педагогічних досягнень викладачів.

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації професійної майстерності викладачів тощо.

Очолює методичну раду заступник директора з навчально-виховної роботи Ніколаєва Тетяна Олександрівна.

На стабільне забезпечення діяльності методичної роботи націлений методичний кабінет коледжу.

Методичний кабінет – це робочій орган з організації методичної діяльності, який діє на підставі Положення про методичний кабінет.

Методичний кабінет є центром навчально-методичної роботи педагогічних працівників та опорною ланкою керівництва в організації науково-методичної роботи в коледжі.

Діяльність методичного кабінету узгоджується з роботою педагогічної ради, методичної ради, циклових комісій, керівників груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання студентів, зростання педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки,  надання їм практичної допомоги з питань теорії, педагогіки, психології, методики викладання.

Організатором роботи щодо вивчення, пропаганди і запропонування в освітній процес передового педагогічного досвіду є методист Семенченко Зоя Іванівна.

У методичному кабінеті зібрано кращі зразки навчальної документації, методичні доробки, розробки показових занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих працівників:

-         методичні комплекси дисциплін (навчальні плани, типові програми дисциплін, робочі навчальні програми, лекції, методичне забезпечення семінарських, практичних, лабораторних  занять, самостійної роботи студентів та методичні матеріали);

-         зразки навчальної документації (навчальні плани, програми, індивідуальні плани роботи викладачів щодо підвищення ділової кваліфікації, календарно-методичні плани занять тощо);

-         вимоги до планування теоретичних та практичних занять, види, структура, форми і методи;

-         матеріали роботи циклових комісій;

-         матеріали про передовий досвід викладачів;

-         виставки методичних доробок педагогів, новинок літератури з технології, методики тощо.

Навчально-методичні матеріали укомплектовані за рубриками:

-         організація планової роботи;

-         положення ВКДДАЕУ;

-         підвищення педагогічної та фінансової майстерності викладача;

-         зразки навчальної документації ВЗЯВО;

-         методичні комплекси дисциплін.

Методична робота в навчальному закладі потребує постійного удосконалення, з точки зору індивідуального підходу до методичних проблем викладача.

Тому кожен викладач через роботу циклової комісії, методичний кабінет, педагогічний кабінет, удосконалює свою педагогічну майстерність за власними устремліннями.

Педагоги беруть участь у розробці навчальних програм, методичних рекомендацій для студентів, тестових матеріалів для контролю знань, укладенні методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів, написанні лекцій, навчально-методичних посібників, зошитів для лабораторних і практичних занять.

УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв’язку, тому чимало уваги приділяється аналізу педагогічної праці педагогів.

Натиснуви на наступне зображення
можна переглянути презентацію роботи
методичного кабінету коледу.