Концепції освітньої діяльності ВК ДДАЕУ щодо підготовки фахівців спеціальності:

 "071 Облік і оподаткування"

 "072 Фінанси, банківська справа та страхування"

"076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"081 Право"

Міністерство освіти і науки України
Верхньодніпровський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
 ___________ В.М. Зелений
«____» __________ 2016 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
ДИРЕКТОРАТ
Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

 

Розглянуто і затверджено
на засіданні педагогічної ради
Протокол №_______
від «___»___________ 2016 р.

 

м. Верхньодніпровськ-2016 р.

 

1.            Загальні положення.

1.1. Директорат Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ(далі – директорат) – постійно діючий робочий колегіальний орган коледжу.

1.2. Директорат створений для вирішення поточних питань діяльності коледжу, оперативного реагування на проблеми функціонування закладу, координації та контролю дій спрямованих на дотримання мети діяльності ВК ДДАЕУ.

1.3. Директорат у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», Положенням про Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ, Положенням про організацію навчально-виховного процесу у ВК ДДАЕУ, цим Положенням, іншими нормативними актами в галузі освіти.

2. Порядок створення та склад директорату.

2.1. Персональний склад директорату затверджується наказом директора коледжу до 01 вересня строком на 1 рік.

 2.2.До складу директорату Коледжу входять: директор коледжу, заступники директора, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер, голова профкому, голови циклових комісій, голова комітету у справах сім’ї та молоді, завідуючий бібліотекою.

2.3. Головою директорату є директор коледжу.

 

  3.     Основні завдання та зміст роботи директорату.

Завданнями директорату є:

3.1.          Вирішення поточних питань діяльності Коледжу;

3.2.          Виконання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою;

3.3.          Вжиття заходів щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників Коледжу;

3.4.          Розгляд питань щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів;

3.5.          Розгляд пропозицій щодо кандидатур на посади заступників директора, головного бухгалтера та завідувачів відділеннями;

3.6.          Розгляд подання кандидатур для нагородження почесними грамотами, урядовими нагородами;

3.7.          Участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання.

 

   4.     Регламент роботи директорату.

4.1. Засідання директорату проводяться не рідше двох разів на тиждень згідно річного плану роботи директорату, а за виробничої необхідності - частіше.

4.2. Участь членів директорату в засіданнях обов’язкова.

4.3. Засідання директорату повноважні за умови присутності 2/3 членів відділу.

4.4. Рішення директорату приймаються простою більшістю голосів від його складу.

4.5. Директорат ухвалює рішення з визначенням термінів виконання та відповідальних осіб.

4.6. Діловодство директорату веде секретар директора у окремому журналі.

 

5.     Виконання рішень директорату.

5.1. Рішення директорату вводяться в дію наказами директора і є обов’язковими до виконання для всіх працівників коледжу.

5.2. Голова директорату проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і результати перевірки виносить на обговорення директорату.

Додаток 1 до наказу
№    - О від
___ серпня 2017
 
«Затверджую»
Директор ВК ДДАЕУ
_________  В.М. Зелений 
 ____  серпня 2017

 

План
роботи директорату Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ
у 2017-2018 н.р.
№ п/п
Тематика
засідання
Термін
Відповідальний
Відмітка про виконання
1       
Затвердження плану роботи директорату, підсумки вступної кампанії, розподіл педнавантаження, початок нового навчального року, Акт готовності коледжу
серпень
Директор, заст. з НВР
 
2       
Підготовка до опалювального сезону,
стан охорони праці, питання трудової дисципліни, підсумки ремонтних робіт за літо-вересень 2017 р.
вересень
Директор, заст. з АГР,
інженер з ОП
 
3       
Проведення інвентаризації майна
вересень
Директор, заст. з АГР
 
4       
Початок опалювального сезону, інтенсифікація освітнього процесу, стан кошторису коледжу за підсумками ІІІ кварталу
жовтень
Директор, заст. з НВР та АГР, голов.бух.
 
5       
Аналіз стану початку акредитації
жовтень
Директор, заст. з НВР
 
6       
Оновлення Наглядової ради,
підготовка акредитаційних справ
жовтень
Директор, заст. З НВР, зав. ДВ
 
7       
Контингент студентів, успішність за підсумками вересня, жовтня
листопад
Директор, заст. з НВР
 
8       
Атестація викладачів, план роботи під час студентських канікул
листопад
Директор, заст. з НВР
 
9       
Закінчення семестру, стан системи опалення, стан цивільного захисту, підсумки виконання кошторису за ІVквартал і за рік, стан охорони праці, підготовка до переходу фінансування з місцевого бюджету
грудень
Директор, заст. з НВР та АГР, начштабу з ЦЗ, голов.бух.
 
10   
Підведення підсумків І семестру
грудень
Директор
 
11   
Підготовка до початку ІІ семестру, випуск студентів за скороченою формою навчання, стан системи опалення
січень
Директор, заст. з НВР та АГР
 
12   
Атестація педпрацівників, охорона праці, аналіз роботи з акредитації спеціальностей, підсумки початку фінансування з місцевих бюджетів
лютий
Директор, заст. з НВР, інженер з ОП
 
13   
Стан профорієнтаційної роботи, підготовка до тестування «Агроосвіти» та комплексного екзамену зі спеціальності
лютий
Директор, заст. з НВР, секретар ВК
 
14   
Завершення атестації педпрацівників, закриття опалювального сезону, питання трудової дисципліни, стан акредитації
березень
Директор, заст. з НВР та АГР
 
15   
Замовлення дипломів, стан підготовки до ДКК, виконання кошторису за І квартал, стан розрахунків за послуги ЖКГ
квітень
Директор, заст. з НВР, голов.бух.
 
16   
Профорієнтаційна робота,
стан охорони праці, перспективи закінчення ІІ семестру, питання забезпечення трудової дисципліни, стан акредитації
квітень
Директор,
секретар  ВК, заст. з НВР, інженер з ОП
 
17   
Стан освітньої і виховної роботи в ІІ семестрі, підготовка до трудового семестру, готовність до КЕ зі спеціальності, початок розробки плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р., профорієнтація
 
травень
Директор, заст. з НВР та АГР, секретар ВК
 
18   
Аналіз роботи ЕК зі спеціальності, готовність до видачі дипломів, організація ремонтних робіт, підсумки виконання кошторису за ІІ квартал і 1-ше півріччя 2018 р., профорієнтація
червень
Директор, заст. з НВР та АГР, голов.бух., секретар ВК
 
19   
Підведення підсумків 2017-2018 н.р., підготовка до педради, звіт директора, профорієнтація, організація ремонтних робіт влітку 2018 р., підсумки акредитації 
червень
Директор, заст. з НВР та АГР, голов.бух., секретар ВК
 
20   
Поточні засідання (за необхідності)
липень-серпень 2018 р.
Директор

 

 

Розглянуто і схвалено
на засіданні директорату
Протокол № 1 від  ___ серпня 2017