Міністерство освіти і науки України
Верхньодніпровський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
 ___________ В.М. Зелений
«____» __________ 2016 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
ДИРЕКТОРАТ
Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

 

Розглянуто і затверджено
на засіданні педагогічної ради
Протокол №_______
від «___»___________ 2016 р.

 

м. Верхньодніпровськ-2016 р.

 

1.            Загальні положення.

1.1. Директорат Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ(далі – директорат) – постійно діючий робочий колегіальний орган коледжу.

1.2. Директорат створений для вирішення поточних питань діяльності коледжу, оперативного реагування на проблеми функціонування закладу, координації та контролю дій спрямованих на дотримання мети діяльності ВК ДДАЕУ.

1.3. Директорат у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», Положенням про Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ, Положенням про організацію навчально-виховного процесу у ВК ДДАЕУ, цим Положенням, іншими нормативними актами в галузі освіти.

2. Порядок створення та склад директорату.

2.1. Персональний склад директорату затверджується наказом директора коледжу до 01 вересня строком на 1 рік.

 2.2.До складу директорату Коледжу входять: директор коледжу, заступники директора, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер, голова профкому, голови циклових комісій, голова комітету у справах сім’ї та молоді, завідуючий бібліотекою.

2.3. Головою директорату є директор коледжу.

 

  3.     Основні завдання та зміст роботи директорату.

Завданнями директорату є:

3.1.          Вирішення поточних питань діяльності Коледжу;

3.2.          Виконання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою;

3.3.          Вжиття заходів щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників Коледжу;

3.4.          Розгляд питань щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів;

3.5.          Розгляд пропозицій щодо кандидатур на посади заступників директора, головного бухгалтера та завідувачів відділеннями;

3.6.          Розгляд подання кандидатур для нагородження почесними грамотами, урядовими нагородами;

3.7.          Участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання.

 

   4.     Регламент роботи директорату.

4.1. Засідання директорату проводяться не рідше двох разів на тиждень згідно річного плану роботи директорату, а за виробничої необхідності - частіше.

4.2. Участь членів директорату в засіданнях обов’язкова.

4.3. Засідання директорату повноважні за умови присутності 2/3 членів відділу.

4.4. Рішення директорату приймаються простою більшістю голосів від його складу.

4.5. Директорат ухвалює рішення з визначенням термінів виконання та відповідальних осіб.

4.6. Діловодство директорату веде секретар директора у окремому журналі.

 

5.     Виконання рішень директорату.

5.1. Рішення директорату вводяться в дію наказами директора і є обов’язковими до виконання для всіх працівників коледжу.

5.2. Голова директорату проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і результати перевірки виносить на обговорення директорату.