Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу) Величина показника
норматив факт відхилення
Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
1. Наявність у закладі освіти  підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти + + -
2 Наявність у складі підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю. + + -
 3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої програми)      
 1) наукового ступеня та /або вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю      
 2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю      
 3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи)      
 4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):      
 1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію)  25,0  33,1  +8,1
 2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора      
 3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання      
 5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин)      
 1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом  10 -10 
 2) практичної роботи за фахом      
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток      
 7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:      
 1) з науковим ступенем доктора наук та вченим званням      
 2) з науковим ступенем та вченим званням      
 3) з науковим ступенем або вченим званням  +  -  -
 8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та /або наказів про прийняття їх на роботу  +  +  -

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення оcвітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) 2,4 12,7 +10,3
 2.Забезпеченість мультимедійним обладнаннямдля одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)  30.0 30.0 
 3. Наявність соціально-побутової інфраструктури  -  -  -
 1) бібліотеки, у тому числі читального залу
 2) пунктів харчування  
 3) актового чи концертного залу  +  
 4) спортивного залу  +  +  
 5) стадіону та/або спортивних майданчиків  +
 6) медичного пункту  
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)  70.0 100.0  +30.0 
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів
 Щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності   
 1. Наявність опису освітньої програми  +  
2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього  
 3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану  +  
 4. Наявність комплексу навчально- методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану  +  +  
 5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик  +  +  
 6 Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану  +  +  
 7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів  +  +  
Щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності   
 1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді не менш як п’ять найменувань     
 2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти)  +  
 3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)  
 4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний, відсоток навчальних дисциплін) 50.0   50.0  

 

Back to top