Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Мова освітнього процесу у коледжі визначена ст.7 Закону України «Про освіту». З урахуванням статусу коледжу як державного закладу вищої освіти мовою освітнього процесу є державна українська мова.

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу) Величина показника
норматив факт відхилення
Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
1. Наявність у закладі освіти  підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти + + -
2 Наявність у складі підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю. + + -
 3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої програми)      
 1) наукового ступеня та /або вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю      
 2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю      
 3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи)      
 4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):      
 1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію)  25,0  33,1  +8,1
 2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора      
 3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання      
 5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин)      
 1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом  10 -10 
 2) практичної роботи за фахом      
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток      
 7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:      
 1) з науковим ступенем доктора наук та вченим званням      
 2) з науковим ступенем та вченим званням      
 3) з науковим ступенем або вченим званням  +  -  -
 8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та /або наказів про прийняття їх на роботу  +  +  -

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення оcвітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) 2,4 12,7 +10,3
 2.Забезпеченість мультимедійним обладнаннямдля одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)  30.0 30.0 
 3. Наявність соціально-побутової інфраструктури  -  -  -
 1) бібліотеки, у тому числі читального залу
 2) пунктів харчування  
 3) актового чи концертного залу  +  
 4) спортивного залу  +  +  
 5) стадіону та/або спортивних майданчиків  +
 6) медичного пункту  
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)  70.0 100.0  +30.0 
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів
 Щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності   
 1. Наявність опису освітньої програми  +  
2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього  
 3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану  +  
 4. Наявність комплексу навчально- методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану  +  +  
 5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик  +  +  
 6 Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану  +  +  
 7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів  +  +  
Щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності   
 1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді не менш як п’ять найменувань     
 2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти)  +  
 3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)  
 4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний, відсоток навчальних дисциплін) 50.0   50.0  

 

Відповідно до Закону України "Про освіту", з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості коледж надає інформацію про управління та фінансові звіти для забезпечення громадського контролю.

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  Вартість одного року навчання, грн. 
 Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти 
 071 «Облік і оподаткування»(на основі БСО)  7000,00  -
 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (на основі ПЗСО)  7000,00  7000,00
 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (на основі ОКР «Кваліфікований робітник»)  7000,00  7000,00 
 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (на основі ПЗСО)  7000,00  7000,00
 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (скорочений термін навчання)  7000,00  7000,00
 081 «Право»  9000,00

Back to top