Запрошення до бібліотеки

 

 
Завідуюча бібліотекою ТетянаАнатоліївна Тищенко
Заходьте в тишу, мудру, загадкову.
Вам добрий день, жадаючі знання!
Розкрийте книгу – ниточку шовкову,
Тримайте і крокуйте крізь життя.
Вас поведе не тільки Аріадна,
Вас поведуть і мертві, і живі,
І фізики, й поети словом владним,
Їх почуття і мрії, і думки…
Чекають вас полиці із книжками,
Новини часу, досвід віковий.
І ми – жінки із тихими словами,
З очима, що закохані в книжки.
Заходьте й тишу, мудру, загадкову,
Ви не поруште звуком голосним.
Шукайте скарб, шукайте мудру мову,
Не переймайтесь тлінним і дрібним.

 

Діяльність бібліотеки

Інформаційні ресурси

Послуги бібліотеки

Статистичні матеріали

Історія бібліотеки коледжу

Інформаційно-масова та культурно-просвітницька робота бібліотеки

Положення про бібліотеку

Правила користування бібліотекою

Міністерство освіти і науки України
Верхньодніпровський коледж
Дніпровського державного аграрно-економічного університету

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
 ___________ В.М.Зелений
 ___________ 2018р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ
Верхньодніпровського коледжу
 Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Розглянуто і схвалено
на засіданні педагогічної ради
Протокол №_______
від _____________ 2018р.

м. Верхньодніпровськ – 2018

1.          Загальні положення.

 

1.1.          Педагогічна рада Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ(далі – Педагогічна рада) – постійно діючий дорадчий колегіальний орган коледжу.

1.2.          Педагогічна рада створюється для розробки концепції і стратегії розвитку коледжу, аналізу роботи структурних підрозділів закладу, забезпечення якості освітнього процесу, координації та контролю дій спрямованих на дотримання мети діяльності ВК ДДАЕУ, реалізації автономії закладу вищої освіти.

1.3.          Педагогічна рада діє на засадах реалізації: автономії та самоврядування;розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить заклад вищої освіти, органів управління закладу вищої освіти та його структурних підрозділів;поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.4.          Педагогічна рада у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Положенням про Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ, Положенням про організацію освітнього  процесу у ВК ДДАЕУ, цим Положенням, іншими нормативними актами в галузі освіти.

2.Порядок створення та склад Педагогічної ради.

 

2.1.          Персональний склад Педагогічної радизатверджується наказом директора коледжу до 01 вересня строком на 1 рік.

2.2.          Головою Педагогічної ради є директор коледжу.

2.3.          До складу Педагогічної ради входять: заступники директора, завідуючі відділеннями, голови циклових комісій, завідуючий бібліотекою, штатні педагогічні працівники, вихователь гуртожитку (або особа яка виконує його функції), голова студентської ради коледжу, голова студентської ради гуртожитку, головний бухгалтер.

2.4.          Педагогічні працівники, які працюють в коледжі на умовах зовнішнього сумісництва, можуть брати участь у засіданнях Педагогічної ради з правом дорадчого голосу.

 

3.     Основні завдання та зміст роботиПедагогічної ради.

 

Педагогічна рада Коледжу розглядає, обговорює, схвалює:

3.1.          Проект Положення Коледжу, рішення про внесення змін і доповнень до нього для затвердження на Вченій раді ДДАЕУ.

3.2.          Систему та процедури внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

3.3.          Заходи щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

3.4.          Освітні програми в межах ліцензованої спеціальності.

3.5.          Розподіл ліцензованого обсягу за спеціальністю в межах інституційної та інших форм здобуття освіти.

3.6.          Форми навчання та форми організації освітнього процесу.

3.7.          Систему рейтингового оцінювання освітніх, спортивних та інших досягнень учасників освітнього процесу.

3.8.          Власні програми освітньої діяльності.

3.9.          Спеціалізації, зміст і програми навчальних дисциплін.

3.10.      Зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам.

3.11.      Рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту під час прийняття на роботу педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

3.12.      Річний фінансовий звіт Коледжу.

3.13.      Утворення за поданням директора закладу структурних підрозділів Коледжу, які надають освітні послуги на рівні профільної школи в системі загальної середньої освіти, окремих профілів профільної школи; структурних підрозділів – закладів професійної (професійно-технічної) освіти, інших структурних підрозділів.

3.14.      Реорганізацію, ліквідаціюструктурних підрозділів Коледжу.

3.15.      Провадження видавничої діяльності, зокрема видання підручників, навчальних посібників, розвиток власної поліграфічної бази.

3.16.      Провадження на підставі відповідних договорів спільної діяльності з закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами.

3.17.      Розміщення своїх навчальнихта навчально-виробничих підрозділів на підприємствах, в установах та організаціях.

3.18.      Запровадження власної символіки та атрибутики.

3.19.      Встановлення власних форм морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

3.20.      Звернення з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти.

3.21.      Рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах; відкриття поточних та депозитних рахунків в банках.

3.22.      Заходи з виконання нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законодавства.

3.23.      Стан і підсумки освітньої та методичної роботи.

3.24.      Досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих викладачів.

3.25.      Підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

3.26.      Стан дисципліни та успішності студентів.

3.27.      Забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.

3.28.      Стан практичної підготовки студентів.

3.29.      Підсумки семестрових, кваліфікаційних іспитів та захисту курсових робіт.

3.30.      Аналіз показників освітньої, виховної, господарської діяльності.

3.31.      Дотримання Правил внутрішнього розпорядку Коледжу.

3.32.      Аналіз роботи структурних підрозділів Коледжу, кабінетів і лабораторій.

3.33.      Стан та перспективи розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Коледжу.

3.34.      Інші питання діяльності Коледжу відповідно до його Положення.

 

4.     Регламент роботи Педагогічної ради.

4.1.          Засідання Педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи не менше ніж один раз у два місяці.

4.2.          Черга денна Педагогічної ради формується не пізніше ніж за день до проведення її засідання і доводиться до відома членів Педагогічної ради разом із датою і місцем проведення шляхом розміщення оголошень на дошках оголошень Коледжу, через об’яву на офіційному веб-сайті Коледжу або в робочій групі у соціальній мережі Facebook, через розсилку повідомлень на корпоративну пошту, іншими способами.

4.3.          Рішення Педагогічної ради є обов'язковими до виконання та правомірними, якщо на засіданні ради присутні не менше двох третин її членів.

4.4.          Участь членів Педагогічної ради в засіданнях обов’язкова.

4.5.          Рішення Педагогічної ради приймаються простою більшістю голосів від її складу.

4.6.          Педагогічна радаза необхідності ухвалює рішення з визначенням термінів виконання та відповідальних осіб.

4.7.          Діловодство Педагогічної ради веде її секретар у окремому журналі.

 

5.     Виконання рішень Педагогічної ради.

5.1.          Рішення Педагогічної ради вводяться в дію наказами директора і є обов’язковими до виконання для всіх працівників коледжу.

5.2.          Голова Педагогічної ради проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і результати перевірки виносить на обговорення Педагогічної ради.

5.3.          Періодичний контроль за виконанням рішень Педагогічної ради мають право здійснювати члени ВЗЯВО коледжу, систематичний – Голова уповноваженого підрозділу із запобігання корупції, члени Відділу внутрішнього аудиту.

                                               Розглянуто і рекомендовано
                                               методичною радою
                                               Протокол №___від _______ 2018р.