Питання на співбесіду з дисципліни «Історія України»

1.     Коли перші люди з'явилися на території України?

2.     Назвіть найдавнішу землеробську культуру на теренах України?

3.     Хто з князів проголосив державу Київська Русь?

4.     У якому році і ким було проведено хрещення Київської Русі?

5.     Коротко охарактеризуйте головні моменти розвитку Галицько-Волинського князівства?

6.     Як називали командира Запорозької Січі?

7.     Хто такі магнати?

8.     З якими подіями пов’язані дати 1385, 1569, 1596 рр.?

9.     Назвіть відомих Вам гетьманів України?

10.Поясніть терміни «кріпаки» і «панщина»?

11.Коротко охарактеризуйте особу Т. Шевченка?

12. Яка історична подія в Україні порівнювалася зі скасуванням рабства у США?

13. Що таке промисловий переворот?

14. Як звали найвідомішого історика України?

15. З якими подіями пов'язані Валуєвський циркуляр та Емський указ?

16. Стисло охарактеризуйте суть столипінської реформи?

17. Назвіть голову Центральної ради України?

18. Скільки універсалів УЦР було прийнято?

19. Стисло охарактеризуйте поняття НЕП?

20. Поясніть терміни «індустріалізація», «колективізація», «розстріляне відродження»?

21. Стисло охарактеризуйте голодомор 1932-1933 рр.?

22. Коли відбувалася ІІ світова війна?

23. Розкрийте суть терміну ОУН-УПА?

24. З названих історичних постатей відкиньте зайву: Є. Коновалець, С. Бандера, Р. Шухевич, М. Скрипник?

25. Поясніть складові повоєнної відбудови?

26. Стисло розкрийте суть поняття «Відлига»?

27. Хто такі «шістдесятники»?

28. Охарактеризуйте суть поняття «застій»?

29. Стисло визначте суть діяльності дисидентів?

30. У чому полягали заходи влади під час «перебудови»?

31. Стисло охарактеризуйте історичну постать В. Щербицького?

32. У якому році Україна здобула незалежність?

33. Назвіть рік затвердження Конституції України?

34. Назвіть президентів України доби незалежності?

35. Охарактеризуйте поняття «Революція Гідності»?

36. Розкрийте суть проведення АТО на сході України?

37. Коли Україна отримала безвізовий режим з Європейським Союзом?

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З

ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» (ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДДАЕУ) НА 2017-2018 н. р.

Програма з історії України для вступних іспитів включає зміст учбового матеріалу за 7-11 клас загальноосвітніх навчальних закладів ( 11-річна школа). Програма складена виходячи з цілей, вимог і змісту навчання історії України в школі, закладених в Державному стандарті освіти. Представлений програмний матеріал охоплює курс історії України з прадавніх часів до поч. XXI ст., яке складає хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти.

Тестові завдання до іспиту містять чотири варіанти по 50 питань, які в цілому охоплюють головні тематичні блоки історичного матеріалу: перший - присвячений давній історії і формуванню державності на Русі (з прадавніх часів по ХV ст.), другий - Новій епосі в історії України (ХVI - ХVII ст.); третій - присвячений формуванню української нації, національно-визвольним рухам, формуванню капіталістичних стосунків (XVIII - XIX ст.) і т. д.

 Виконання тестових завдань розраховане на 1, 5 години з врахуванням вікових можливостей та рівня підготовки абітурієнтів, і передбачає засвоєння курсу на рівні програми і основних вимог підготовки абітурієнтів для вступу до ВК ДДАЕУ.

Абітурієнт повинен володіти наступними знаннями:

 • знання дат, хронологічних меж періодів найбільш важливих історичних подій і процесів;
 • знання фактів - місця, обставини, учасники, результати подій;
 • співвідношення одиничних фактів і типових загальних явищ;
 • визначення характерних істотних рис історичних явищ і подій;
 • групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;
 • знання історичних понять термінів, їх визначень;
 • розкриття причинно-наслідкових зв'язків між подіями.

Програма і основні вимоги підготовки абітурієнтів до екзамену з дисципліни «Історія України»  для вступу до Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ

Зміст програмного матеріалу.

Тема 1. ЖИТТЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ.

 • Виникнення людини. Основні теорії походження людини.
 • Поява прадавніх людей, їх розселення на території України. Найвідоміші стоянки на території України.
 • Поява людини сучасного типу. «Людина розумна» : розселення, зовнішній вигляд. Життя і заняття.
 • Виникнення землеробства і скотарства. Перші землероби і скотарі на території України.
 • Трипільська археологічна культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури. Культура і вірування людей за первісних часів.

Тема 2. ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ ТА ЇХ СУСІДИ.

 • Слов'яни напередодні Великого переселення народів. Історичні джерела з історії слов'ян.
 • Прабатьківщина слов'ян. Громадське, господарське життя і духовний світ давніх слов'ян. Сусіди давніх слов'ян.
 • Римський період грецьких міст-держав Північного Причорномор'я. Боспорське царство.
 • Пізні скіфи на Дніпрі і в Криму. Сармати. Готи і гуни на території України.
 • Слов'яни під час Великого переселення народів. Напрями розселення слов'ян. Зародження слов'янських народів, зокрема українського.

Тема 3. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

 • Хронологічні рамки і періодизація Середньовіччя. Середньовічна Україна. Слов'яни під час Великого переселення народів. Розселення племінних союзів східних слов'ян VIII - IX ст. на території сучасної України.
 • Походження назви «Русь». Князівство Аскольда. Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії.
 • Княгиня Ольга, її реформи. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хазарського каганату. Балканські походи.
 • Громадський устрій Київської держави в IX -Х ст. Склад і заняття населення. Життя людей в селі. Міста і міське життя.

Тема 4. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА КІН. Х – в 2 ПОЛ. XI ст.

 • Початок правління князя Володимира. Територіальний ріст Київської держави. Запровадження християнства як державної релігії. Внутрішня і зовнішня політика Володимира.
 • Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Затвердження Ярослава в Києві.
 • Розвиток Києва. «Руська правда». Церковне і культурно-освітнє життя. Стосунки з іншими державами.
 • Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Залежність селян і повинності. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.
 • Розвиток української мови і писемності. Школи. Усна народна творчість. Архітектура. Живопис. Музична творчість.

Тема 5. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА В 2 ПОЛ. XI — 1 ПОЛ. XIII ст.

 • Київська держава за часів правління Ярославичів. Боротьба між Ярославичами за київський престол. Любецький з'їзд князів.
 • Посилення великокняжої влади при Володимирі Мономаху, його внутрішня і зовнішня політика. Правління Мстислава Володимировича. Роздробленість Русі.
 • Політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств сер. XII - першої пол. XIII ст.
 • Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігівського князівства сер. XII - першої пол. XIII ст. «Слово про полк Ігоря» - історичне джерело і літературний пам'ятник Давньої Русі.
 • Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Підйом Галицького князівства за Володимира і Ярослава Осьмомисла.
 • Освіта. Наука. Усна народна творчість.
 • Книжкові пам'ятники. Літописання. Архітектура і мистецтво. Історичне значення Київської держави.

Тема 6. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА.

 • Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави.
 • Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди.
 • Внутрішня і зовнішня політика князя Данила Романовича. Коронація Данила. Наступники Данила Романовича.
 • Правління короля Юрія І. Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини і Литви за Галицько-Волинської держави в 40-80-і роки XIV ст.
 • Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави. Освіта. Літописання. Архітектура і образотворче мистецтво.
 • Історичне значення Галицько-Волинської держави.

Тема 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО І ІНШИХ ДЕРЖАВ (2 ПОЛ. ХIV - ХV ст.).

 • Поширення влади польського короля на Галичину, Великого князівства Литовського - на інші українські землі. Суспільно-політичний лад Великого князівства Литовського. Кревська унія.
 • Політика великого князя литовського Витовта відносно українських земель. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом. Відновлення і остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.
 • Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від імперії Османа. Початок татарських походів на українські землі.
 • Князь В. -К. Острозький. Положення духовенства і церковні стосунки.
 • Ріст міст. Магдебурзьке право. Міське населення і його спосіб життя. Розвиток ремесел і торгівлі.
 • Особливості розвитку культури українських земель в другій пол. ХIV - ХV ст.

Тема 8.УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI ст.

 • Нова епоха в історії України: хронологічні рамки. Стан українських земель у складі різних держав в XVI ст.
 • Виникнення українського козацтва.
 • Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.
 • Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя і побут козаків.
 • Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 1591-1596 рр.
 • Умови розвитку культури. Розвиток української мови. Школярство. Острозька академія. Рукописна книга і книговидання.
 • Архітектура і містобудування. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво.

Тема 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1 ПОЛ. XVII ст.

 • Ріст магнатського землеволодіння. Поширення маєтків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян і міщан.
 • Вплив Брестської унії на церковне життя в Україні. Становище церков.
 • Морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва в Хотинській війні.

Тема 10. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕР. XVII ст.

 • Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники.
 • Битви на Жовтих Водах, під Корсунем і Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розвитку Української козацької держави.
 • Збаразько-Зборівська кампанія. Висновки Зборівської угоди. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір.
 • Утворення української козацької держави - Гетьманщини. Політичний і адміністративно-територіальний устрій. Фінансова система і судочинство. Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.
 • Молдавські походи Б. Хмельницького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутрішнє і зовнішньополітичне положення Гетьманщини у кінці 1653 р.
 • Українські землі в системі міжнародних відносин. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тодішньої Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Стосунки між українською державою і Московією.
 • Українсько-Московська міждержавна угода 1654 р. Військові дії в 1654-1657 рр. Віленське перемир’я.

Тема11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60-80-і рр. XVII ст.

 • Б. Хмельницький - політик і дипломат. Положення в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького.
 • Гетьман Виговський, його зовнішня і внутрішня політика. Гадяцька угода 1658 р. Московсько-українська війна 1658-1659 рр.
 • Переяславський договір 1659 г, Чуднівська кампанія 1660 р. і укладення Слободищенської угоди. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Андрусівське перемир'я 1667 р.
 • Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об'єднання України. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі.
 • Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів по захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний лад.
 • Слобідська Україна в другій пол. XVII ст. Заснування слобідських міст. Адміністративно-політичний і соціальний лад.
 • Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, імперії Османа і Кримського ханства. Політика уряду Московії щодо Запорозької Січі.

Тема 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У КІН. XVII - В 1 ПОЛ.  XVIII ст.

 • Гетьманщина наприкінці XVII – поч. XVIII ст. «Вічний мир». Перший Кримський похід. Обрання гетьманом Івана Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня і внутрішня політика гетьмана І. Мазепи.
 • Правобережна Україна кін. XVII – поч. XVIII ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Повстання С. Палія.
 • Україна під час Північної війни. Українсько-шведський союз. Військово-політичні акції російського царя проти України.
 • Полтавська битва. Гетьман І. Мазепа в історії України.
 • П. Орлик і його Конституція.
 • Гетьман І. Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. П. Полуботок. Відновлення гетьманства. «Рішучі пункти». Гетьман Д. Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду».
 • Особливості розвитку культури. Освіта і книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Розвиток літератури : поезія, богословські твори, літописна і історична проза. Графіка. Живопис. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура.

Тема 13. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 2 ПОЛ. XVIII ст.

 • Гетьман К.Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П. Румянцева в Лівобережній Україні. Відміна козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація залишків автономного устрою Гетьманщини.
 • Соціально-політичне і економічне становище Правобережної України. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк.
 • Соціально-політичне і економічне становище в Галичині, на Буковині і Закарпатті. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої. Зміни в політичному положенні західноукраїнських земель.
 • Ліквідація Запорізької Січі. П. Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. Заселення Південної України. Кримське ханство у XVIII ст. Приєднання Криму до Росії.
 • Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії у культурно-освітній розвиток. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода. Природничі науки. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура. Графіка. Живопис.
 • Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську). Україна в умовах загальноєвропейської кризи аграрно-ремісничої цивілізації. Затвердження індустріального суспільства. Українське національне відродження.

Тема14. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ І СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ 1 ПОЛ. XIX ст.

 • Від етносу до нації, від Малоросії і Галицької Русі до України. «Українське питання» - проблема пануючих націй. «Український проект».
 • Чим поняття «Українська нація» відрізняється від понять «Українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і українство Нового часу. Історична пам'ять - істотний чинник формування національної свідомості.
 • Значення фольклору і етнографії в дослідженні національних ознак українського народу.
 • Російський панславізм, польська федеральна і українська слов'янофілська теорії.
 • Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборності українських земель. Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні.

Тема 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ І АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ КІН. ХVIII – 1 ТРЕТИНИ XIX ст.

 • Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій і регіональний поділ.
 • Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій і регіональний поділ. Політика австрійського уряду по відношенню до українців.
 • Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині XIX ст. Україна в Російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. і Російсько-французькій війні 1812 р. Азовське козацьке військо.
 • Поширення ідей Просвітництва в Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. «Руська трійця».
 • Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830-1831 рр. і Україна.

Тема16. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ І УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В 1 ПОЛ. XIX ст.

 • Сільське господарство.
 • Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
 • Повсякденне життя. Соціально-економічне положення українського населення під владою Австрійської і Російської імперій і соціальні рухи.
 • Селянські виступи під керівництвом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р.
 • Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи і суспільно-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні. П. Куліш. М. Костомаров.
 • Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 років в Австрійській імперії. Зв'язки діячів українського руху Придніпров'я з лідерами чеського і південнослов'янського відродження. Освіта і діяльність Головної Руської ради. Українське питання на Слов'янському з'їзді в Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту.

Тема 17. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІН.

XVIII – 1 ПОЛ. XIX ст.

 • Особливості розвитку культури. Капіталізм і його вплив на культуру. Освіта. Київський і Харківський університети. Гімназії. Ришельєвський і Ніжинський ліцеї. Наука. Видатні учені.
 • Нова українська література і театр як відображення тенденцій громадського розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка.
 • Музика, образотворче мистецтво і архітектура у пошуках українського художнього стилю.
 • Традиційно-побутова культура в селі і місті. Релігійне життя. Доля української жінки.

Тема18. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕР. - У 2 ПОЛ. XIX ст.

 • Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосипа 1848 р. на розвиток економіки в західноукраїнських землях. Селянська реформа 1861 р. в Придніпровській Україні. Зміни в сільському господарстві. Капіталізм. Ринкові стосунки.
 • Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. Розвиток міст і сіл. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Українські підприємці. Сім'ї Яхненко і Симиренко.
 • Реформи адміністративно - політичного управління 60-70-х років XIX ст. в підросійській Україні. Зміни в соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Початок трудової еміграції.

Тема19.НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ,УКРАЇНОФІЛЬ – СЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАПИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ.

 • Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і народники.
 • Москвофільство і малоросійство.
 • Подвійна лояльність української еліти.
 • Український соціалізм. М. Драгоманов.

Тема 20. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ У 2 ПОЛ. XIX ст.

 • Початок громадівського руху у кін. 50-х - 60-х роках XIX ст. Київська і інші громади. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр.
 • Основні течії суспільно-політичного руху в 50-60-х роках XIX ст. на західноукраїнських землях: москвофіли і народники. Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Польське повстання 1863-1864 гг і Україна.
 • Відродження громадівського руху в 70-90-х роках. Громадівський рух. «Південно-західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». Емський указ. Російський суспільно-політичний рух народників в українських землях.
 • Діяльність галицьких народників в другій пол. 70-х-90-х років XIX ст. Розгортання руху народників на Буковині і в Закарпатті.
 • Радикальний рух в Галичині. «Новоерівська» політика народників. А. Барвінський і А. Конизький. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). І. Франко. Утворення УНДП і УСДП. Самостійна позиція партій Західної України. Українці в Галицькому сеймі і Австрійському парламенті.
 • Українські самостійники (М. Міхновський і Ю. Бачинський).

Тема 21. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В 2 ПОЛ. XIX ст.

 • Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Придніпровській Україні. Вищі учбові заклади. Новоросійський університет.
 • Наука. Наукові товариства. М. Грушевський.
 • Література. Драматургія. Архітектура і містобудування. Живопис. Музика. Музеї.
 • Українські підприємці-благодійники. Сім'ї Терещенко і Харитоненко.
 • Фольклор і декоративно-прикладне мистецтво. Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут.
 • Зміни в житті українських жінок. Особливості релігійного життя.

Тема 22. НАШ КРАЙ У КІН. XVIII - XIX ст.

 • Особливості модернізації регіону і краю в другій пол. XVIII – на поч. ХХ ст. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60-70-х років XIX ст. на систему управління краю. Етнічний і соціальний склад жителів. Міграція.
 • Господарське життя.
 • Духовне життя: вірування, звичаї, традиції, побут. Вплив визвольного руху на свідомість місцевого населення. Особливості розвитку культури. 

Тема 23. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧ. XX ст. (1900-1914 рр.).

·        Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини та західноукраїнських земель. Світова економічна криза 1900-1903 рр.

·        Перша російська революція (1905-1907 рр.) та її вплив на Україну.

·        Уряд П. Столипіна та його реформи. Реакція.

·        Становище західноукраїнських земель у 1900-1914 рр.

Тема 24. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НА ПОЧ. XXст.

·        Стан і тенденції розвитку української культури в умовах визрівання I світової війни.

·        «Український П'ємонт»: особливості розвитку Західної України.

Тема 25. УКРАЇНА У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1914-1918 рр.)

·        Україна у планах воюючих сторін. Братовбивча війна.

·        Бойові дії на теренах України.

·        Український національний рух. Легіон УСС. СВУ.

Тема 26. НАЦІОНАЛЬНО – ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ УКРАЇНЦІВ (1917-1921 рр.).

·        Лютнева революція та її вплив на Україну. Утворення та діяльність Центральної ради (бер. 1917-квіт 1918 рр.).

·        Гетьманат П. Скоропадського (квіт. 1918-груд. 1918 рр.).

·        Директорія УНР (груд. 1918-1920 рр.).

·        ЗУНР (лист. 1918-черв. 1919 рр.).

·        Встановлення радянської влади в Україні. «Воєнний комунізм».

·        Історичні постаті доби національно-визвольних змагань.

Тема 27. УКРАЇНА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ І СТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921-1939 рр.).

·        Передумови та засади проведення нової економічної політики.

·        Наслідки НЕПУ.

·        Політика «коренізації» та її вплив на Україну.

·        Націонал-комунізм. Українське національне відродження.

·        Причини впровадження та сутність політики модернізації.

·        Індустріалізація: джерела, етапи, наслідки.

·        Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр.

·        «Культурна революція». «Розстріляне відродження».

·        Масові репресії: причини, специфіка, жертви.

Тема 28. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 1921-1939 рр.

·        Особливості підпорядкування та соціально-економічного становища регіону. Парцеляція.

·        Політичні партії. УНДО. ОУН.

·        Політичні події у 1921-1939 рр. «Пацифікація».

·        Карпатська Україна. А. Волошин. Події 1939 р.

Тема 29. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ У 1917-1939 рр.

·        Культура доби національно-визвольних змагань. УАН. В. Вернадський.

·        Національне відродження доби НЕПУ.

·        Сталінізм. «Розстріляне відродження».

Тема 30. УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1939-1945 рр.).

·        Радянсько-німецькі договори і Україна. Події 1939-1941 рр.

·        Окупація України Німеччиною та її союзниками (1941-1942 рр.).

·        «Новий порядок». Рух Опору.

·        Визволення України (1943-1944 рр.).

·        Закінчення і підсумки війни.

 

Тема 31. ПОВОЄННИЙ РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1945-1991 рр. ).

·        Повоєнна відбудова (1945-1953 рр. ). Радянізація Західної України.

·        Україна в роки десталінізації (1953-1964 рр.). «Відлига».

·        Україна в роки загострення кризи радянської системи (1964-1985 рр.). «Застій».

·        УРСР під час «перебудови» (1985-1991 рр.). Проголошення незалежності України.

Тема 32. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В 1945-1991 рр.

·        Ідеологічні кампанії 1945-1953 рр. «Жданівщина». Боротьба з космополітами. «Лисенківщина».

·        Національне відродження за доби «відлиги». «Шістдесятники».

·        Дисидентський рух. Курс на «злиття націй».

·        Україна на шляху до незалежності (1985-1991 рр.)

Тема 33. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2017 рр.).

·        Розбудова державних структур незалежної держави у 1991-2017 рр.

·        Політична ситуація в Україні.

·        Соціально-економічний розвиток.

·        Зовнішня політика: від «багатовекторності» до євроатлантичної інтеграції.

·        Революція Гідності. АТО. Війна за незалежність.

·        Культура у 1991-2017 рр.

Рекомендовані підручники, посібники :

При підготовці до екзамену з навчальної дисципліни «Історія України» рекомендується використати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

1.     Лях Р., Темірова Н. Історія України : Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2003. - 192 с.

2.     Власов В. Історія України : Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 280с.

3.     Власов В. Історія України : Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - М.: Генеза, 2005. - 256с.

4.     Швидько Г. До Історія України. ХVI - ХVIII століття: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 1999. - 384 с.

5.     Турченко Ф., Марочко В. Історія України : Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 352 с.

6.     Реєнт А., Малий О. Історія України. Кін. XVIII – поч. ХХ ст. : Підручник. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. - К.: Генеза, 2003. - 224 с.

7.     Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1914-1939: Підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. - К.: Генеза, 2002. - 352 с.

8.     Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914-1939) : Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2003. - 304 с.

9.     Турченко Ф. Новітня історія України (1939 р. – поч. XXI ст.) : Підручник для 11 кл. загальноосв. навч. закл. - К.: Генеза, 2006. - 384 с.

10.Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939-2001) : Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 320 с.

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з дисципліни «Історія України» на вступних іспитах (тести, співбесіда) до ВК ДДАЕУ у 2017 р.

 175-200 балів (200-бальна шкала), 10-12 балів (12-бальна шкала), «Відмінно»- абітурієнт (ка) вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним програмою, має діалектичне мислення , аргументовано, науково аналізує історичні проблеми, об’єктивно оцінює події минулого, вміє використовувати різноманітні джерела знань, застосовувати знання при вирішенні професійних питань. Уміє вдаватися до діалогу, доводити власну громадську та світоглядну позицію. За підсумками тестування правильно відповів на 90 – 100% питань.

150-174 балів (200-бальна шкала), 7-9 балів (12-бальна шкала), «Добре»- абітурієнт(ка) добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді, потребує незначної допомоги викладача при виборі напрямку відповіді та допускає незначні помилки, неточну аргументацію. Оцінювання історичних подій більш емоційне, ніж наукове. За підсумками тестування правильно відповів на 60 – 89% питань.

125-149 балів (200-бальна шкала), 4-6 балів (12-бальна шкала), «Задовільно»- абітурієнт користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни, мова спрощена, оцінювання історичних подій лише емоційне. Викладач постійно корегує відповідь студента. Студенту важко підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтування власного погляду. За підсумками тестування правильно відповів на 25 - 59% питань.

100-124 балів (200-бальна шкала), 1-3 бали (12-бальна шкала), «Незадовільно»- абітурієнт не володіє необхідними знаннями, не володіє практичними навичками з дисципліни. За підсумками тестування правильно відповідає на 0 – 24 % питань.

Примітка: при складанні абітурієнтом тестування йому ставляться базові 100 балів, ще 100 нараховуються згідно результатів тестування.