СТАТУТ
первинної профспілкової організації
Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету
 
1.     Загальні положення
 
1.1. Первинна профспілкова організація Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету (далі - Профспілка) є добровільною, неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють або навчаються в Верхньодніпровському коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (далі - Коледж), осіб, які звільнилися з посад в Коледжі з виходом на пенсію або, які тимчасово не працюють та які визнають цей Статут.
1.2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Закону України "Про об'єднання громадян". Кодексу Законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.
1.3    Профспілка як повноважний представник осіб, зазначених у п. 1 цього Статуту, встановлює взаємовідносини на основі принципів соціального партнерства відповідно до законодавства з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об'єднаннями. Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об'єднаннями здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.
1.4    Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об'єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об'єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями). Профспілка співпрацює з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об'єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.
 
2. Мета й завдання, принципи діяльності профспілки
 
2.1      Метою діяльності профспілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки.
2.2      3 метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:
2.2.1 Бере участь у висуненні кандидатів до виборних органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, взаємодіє з депутатськими комісіями й групами.
2.2.2     Захищає право членів Профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення. Має право вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій.
2.2.3     Направляє до органів державної влади та місцевого самоврядування вимоги й пропозиції щодо внесення змін або відміни нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів Профспілки, прийняття нових.
2.2.4     Веде переговори, укладає колективні договори й угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об'єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
2.2.5 Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу
2.2.6     Представляє права та інтереси членів Профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів. Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт). Має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.
2.2.7 Для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів профспілки відповідно до діючого законодавства організовує та проводить санкціоновані страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації.
2.2.8 Бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників коледжу, стипендій студентів, політики ціноутворення; розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.
2.2.9 Організовує культурно-освітню роботу серед членів профспілки. Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.
2.2.10Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров'ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях та інших структурних підрозділах коледжу на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників. Проводить незалежну експертизу умов праці, об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам із питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них. Для здійснення цих функцій може створювати служби правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники Профспілки мають право вносити дирекції коледжу подання, які є обов'язковими для розгляду дирекцією та одержувати аргументовані відповіді.
2.2.11Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.
2.2.12Має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об'єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.
2.2.133 метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди.
2.2.14Здійснює зв'язки з іншими профспілками та профспілковими об'єднаннями й організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди).
2.2.15Інформує членів профспілки про свою діяльність та результати.
2.2.16Дбає про соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання й підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву. Для вирішення статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри та центри незалежних експертиз.
2.2.17Бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням, забезпечує контроль за використанням коштів соціального страхування, в тому числі для санаторно-курортного оздоровлення членів Профспілки та їхніх сімей.
2.2.18Бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту, членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації коледжу, має право вносити пропозиції дирекції коледжу про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних із звільненням працівників. Здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.     
2.2.19Представляє права та інтереси працівників коледжу у відносинах із дирекцією в управлінні коледжем, а також у випадках приватизації об'єктів державної та комунальної власності, направляє своїх представників для участі в роботі комісій з приватизації.
2.2.20Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги. Через своїх представників бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я.
2.2.21Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму.
2.2.22Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснює іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.
2.2.23Здійснює громадський контроль за роботою закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я та гуртожитки, що належать коледжу або їх обслуговують.
2.3.          Первинна профспілкова організація Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:
2.3.1.   Добровільності вступу до профспілки й виходу з неї.
2.3.2.   Виборності всіх профспілкових органів знизу доверху.
2.3.3.   Свободи дискусії на стадії обговорення питань, поваги до думки меншості та обов'язковості виконання прийнятих рішень.
2.3.4.    Звітності всіх виборних органів перед профспілковою організацією коледжу, підпорядкованості нижчих профспілкових органів вищим.
2.3.5.   Колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.
2.3.6.   Єдності профруху, солідарності всіх членів профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань.
2.3.7.   Рівності прав членів профспілки.
 
3. Члени професійної спілки, їх права та обов'язки
 
3.1            Членом Профспілки може бути кожний громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в Верхньодніпровському коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету або працював у них до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють або навчаються в коледжі, можуть бути членами Профспілки.
Відповідно до частини 2 етапі 7 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" членами Профспілки можуть бути інші громадяни, які виявили бажання вступити до неї.
3.2            Прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою, яка розглядається протягом місяця з дня її подання. Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається на засіданні профспілкового комітету Профспілки.
3.3            Члени Профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем основної роботи або навчання. їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об'єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.
3.4            Профспілковий стаж і право перебувати в Профспілці, бути на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання зберігається:
3.4.1.   За особами, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною.
3.4.2.   За військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі.
3.4.3.   За працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі.
3.4.4.   За пенсіонерами, які вийшли на пенсію з посад, займаних в коледжі.
3.4.5.   За безробітними і тимчасово не працюючими з поважних причин.
3.5.          Стаж профспілкового членства обчислюється з дня взяття на облік члена Профспілки головою профкому(профорганізатором) або особою, на це уповноваженою.
3.6.          Члени Профспілки з більшим профспілковим стажем при рівності інших умов можуть користуватися перевагами, визначеними первинною профспілковою організацією та колективним договором.
3.7.          Члени Профспілки, які беруть активну участь в діяльності профспілки за рішенням виборних органів профспілки можуть бути нагороджені профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.
3.8 Члени Профспілки мають право:
1) на представництво, здійснення та захист профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, у тому числі в судах;
2) на правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин;
3) на звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей;
4) на участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить профспілка;
5) на вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до революцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів профспілки;
6) на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів із питань, що стосуються їх особисто;
7)  обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів крім випадків, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і цим Статутом;
8)                на одержання пільгових путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок при наявності коштів, матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілки на підставі рішення первинної профспілкової організації;
9)                на сприяння в перекваліфікації й працевлаштуванні при безробітті;
10)           на участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.
11)           звертатися до всіх профспілкових органів Профспілки з заявами і пропозиціями та вимагати відповіді по суті поставлених питань.
12)           вільно виходити з Профспілки за особистою заявою. Припинення членства вважається з дня поданнязаяви.    
3.9 Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії для своєї діяльності.
Члени виборних органів, їх керівники, не звільнені від основної роботи можуть одержувати за роботу у профспілці доплату, розмір якої визначається комітетом Профспілки в межах коштів, передбачених наоплату праці профспілкових працівників.
3.10.     Члени Профспілки зобов’язані:
3.10.1дотримуватись виконання вимог Статуту;
3.10.2регулярно сплачувати членські внески;
3.10.3особисто брати участь у роботі однієї з профспілкових організацій;
3.10.4виконувати рішення керівних профспілкових органів, а також рішення, які передбачені договорами й угодами, укладеними з роботодавцями та їх об'єднаннями, профспілкові доручення;
3.10.5не припускатися дій, що завдають шкоди профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки. Своїми солідарними діями підтримувати товаришів по спілці, чиї права порушуються;
3.10.6дотримуватись умов колективного договору.
3.11.До члена Профспілки, який не виконує вимог Статуту або чинить перешкоди у виконанні завдань профспілкової організації, вдається до дій, що призводять до розколу єдності Профспілки, може застосовуватись стягнення у формі зауваження, догани і, як крайній захід, виключення з профспілки.
Рішення про накладення стягнення, в тому числі про виключення з Профспілки, приймається на засіданнях виборного органу первинної профорганізації і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на засіданні членів виборного органу.
Рішення про виключення з Профспілки і накладення стягнення на члена Профспілки приймається в його присутності. У випадку відмови члена Профспілки (без поважних причин) бути присутнім на засіданні комітету це питання може бути вирішеним без його присутності.
Апеляція члена Профспілки розглядається вищим за підпорядкуванням органом Профспілки і
 розглядається протягом місяця з дня її надходження.
Стягнення втрачає силу через рік після його накладення.
3.12.Профспілкове членство припиняється у випадку:
а)      виходу з Профспілки за власним бажанням;
б)      засудження до позбавлення волі;
в)      несплати членських внесків протягом 6 місяців без поважних причин.
3.13.Виключений або вибулий з Профспілки не має права на користування спільні профспілковим майном, сума сплачених членських внесків йому не повертається.
3.14.Виключений або вибулий із Профспілки може бути знову прийнятим в члени профспілки на загальних засадах, але не раніше, ніж через рік.
 
 
4. Основи організаційної структури профспілки
 
4.1.          Профспілка організовується й діє за виробничо-територіальним та професійним принципом.
4.2.          Основою Профспілки є первинні профспілкові організації, які добровільно об’єднуються для виконання статутних завдань в інтересах своїх членів.
Первинна профспілкова організація - добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють або навчаються в коледжі а також які звільнилися з посад в Коледжі з виходом на пенсію або, які тимчасово не працюють та які визнають цей Статут.
4.3 Профспілкові організації всіх рівнів здійснюють свої повноваження через виборні профспілкові органи, які формуються знизу до верху шляхом виборів безпосередньо на зборах, конференціях, пленумах, з'їзді або шляхом прямих виборів,(делегування) згідно з встановленою нормою представництва для кожної профспілкової організації з правом відкликання і заміни свого представника.
4.4.   Вибори, прямі вибори (делегування) керівних органів Профспілки, їх голів, заступників проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням.
У такому ж порядку обираються делегати на конференції, з'їзди. Обраними вважаються кандидатури, що набрали більше половини голосів від загальної кількості присутніх на зборах, засіданнях комітетів, конференціях.
4.5.   Член виборного органу Профспілки може бути відкликаним достроково з його складу на вимогу профспілкової організації, яка делегувала його, якщо за це рішення проголосує більше половини членів Профспілки або членів виборного органу.
4.6.   Вищим органом в Профспілці є загальні збори (конференція).
4.7.   Збори, засідання керівного виборного органу Профспілки вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Профспілки або членів керівного виборного органу, з’їзд, конференція - при участі не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх, за наявності кворуму.
4.8.   Вибори в Профспілці, проводяться, як правило, один раз на п’ять років. Усі керівні органи Профспілки щорічно звітують про свою роботу на зборах, пленумах, конференціях, засіданнях рад.
4.9.   Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференції визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами.
4.10. Дострокові вибори керівного органу будь-якої організаційної ланки профспілки можуть
проводитись на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки або за рекомендацією відповідних ревізійних комісій;        
4.11. При прийнятті рішень профспілкові збори, керівні органи Профспілки зобов'язані розглядати всі пропозиції членів Профспілки. Меншість має право відстоювати свою точку зору, фіксувати її в протоколах, вимагати повторного розгляду. Рішення, прийняте більшістю, є обов'язковим для всіх членів Профспілки, включаючи меншість, до його скасування або прийняття нового рішення.
4.12. Рішення керівного виборного профспілкового органу, що не відповідають положенням Статуту і нормативним документам профспілки, можуть бути скасовані вищим за підпорядкуванням керівним виборним профспілковим органом.
4.13. Члени керівних профспілкових органів, які не виправдали довір'я, допустили порушення Статуту, можуть бути достроково виведені з їх складу на вимогу профспілкової організації, в якій вони перебували на обліку, або з ініціативи цих профорганів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів. Члени керівного профспілкового органу, які втратили з ним зв'язок внаслідок тривалої хвороби, зміни роботи або місця проживання, виводяться з його складу. Поповнення складу виборного органу здійснюється згідно з установленим порядком формування цих органів. Рішення про звільнення з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається профкомом.
4.14. Для врахування професійних інтересів працівників, що входять у Профспілку, у складі виборних профспілкових органів можуть утворюватися секції, постійні чи тимчасові комісії за основними напрямками роботи, кількість і склад яких визначає відповідний виборний профспілковий орган. При виборних профспілкових органах можуть утворюватися асоціації, ради, інші об'єднання профспілкових організацій та виборних органів із метою сприяння у досягненні програмних завдань профспілки, якщо діяльність цих об'єднань не суперечить нормам цього Статуту.
 
5. Порядок створення та діяльності Профспілки
 
5.1 Первинна профспілкова організація створюється при наявності не менше 3 членів профспілки, які працюють або навчаються в Верхньодніпровському коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.
5.2. Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо установчі збори прийняли відповідне рішення та обрали керівний профспілковий орган або керівника профспілкової організації.
Дія даного Статуту поширюється на створену профспілкову організацію за умов входження її до складу вищої за підпорядкуванням організаційної ланки, яка протягом місяця приймає рішення про прийняття цієї організації на профспілкове обслуговування.
5.3.          У коледжі може створюватися об'єднана профспілкова організація (працівників, студентів) або окремі: первинна профспілкова організація працівників та первинна профспілкова організація студентів.
5.4.          Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференція), які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, а також за рішенням профкому або на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки в місячний термін після надходження такої вимоги. Звітно-виборні збори (конференції) проводяться в терміни, визначені цим Статутом, але не рідше, ніж один раз у 5 років.
5.5.          На відповідних профспілкових зборах (конференціях) обираються: профспілковий комітет (профорганізатор - для організацій чисельністю менше 15 членів), голова профкому, (його заступник, заступники) терміном на 5 років.
5.6.          У своїй діяльності профспілковий комітет підзвітний профспілковим зборам (конференції), вищим органам Профспілки, регулярно інформує про свою роботу членів Профспілки і вищі за підпорядкуванням профспілкові органи.
5.7.          Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Статутом профспілки, програмними документами й рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом профспілки, вона визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності, вирішує питання власної структури.
5.8.          У первинній профспілковій організації чисельністю понад 500 членів згідно з рішенням її  борів або конференції можуть створюватися за виробничим або професійним принципами цехові (на факультетах, в інших структурних підрозділах) профспілкові організації, профспілкові групи різних категорій працівників (педагогів, науковців, обслуговуючого персоналу, слухачів підготовчих відділень, студентів, учнів тощо).
5.9.          Первинна профспілкова організація:
5.9.1     здійснює свої повноваження через обраний нею орган (комітет) (профорганізатора), який
обирається на загальних зборах (конференції) членів Профспілки одночасно з обиранням ревізійної комісії первинної профспілкової організації;      
5.9.2     самостійно визначає напрями своєї діяльності відповідно до статутних завдань, рішень керівних органів з метою захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
5.9.3     самостійно визначає свою структуру, формує і затверджує бюджет, кошторис його виконання;
5.9.4     обирає делегатів або своїх представників до складу вищого за підпорядкуванням керівного органу Профспілки ;
5.9.5.   використовує кошти, які знаходяться у її розпорядженні;
5.9.6.   залучає для здійснення своїх функцій експертів, інших спеціалістів, у разі необхідності оплачує їхню роботу.
5.10.     Профспілковий комітет (профорганізатор):
5.10.1Скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень та рішень вищих за підпорядкуванням керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції членів профспілки, організовує поточну діяльність первинної профспілкової організації, проводить свої засідання не менше одного разу у квартал.
5.10.2Укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору. Разом із роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці.
5.10.3Разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці.
5.10.4Разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників коледжу, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат. Контролює правильність нарахування зарплати, стипендій та інших виплат.
5.10.5Разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, впровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.
5.10.6Разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників.
5.10.7Бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, які визначені та затверджені у переліку й порядку надання працівникам соціальних пільг.
5.10.8Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу.
5.10.9Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню.
5.10.10                    Приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) із директором коледжу, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов'язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір.
5.10.11                    Дає згоду або відмовляється дати згоду на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законодавством України.
5.10.12                    Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням коледжем шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків.
5.10.13                    Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, за забезпеченням в коледжі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, вимагає усунення виявлених недоліків.
5.10.14                    Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням в коледжі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.
5.10.15                    Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей, наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами й пільгами згідно із Положенням про коледж  та колективним договором.
5.10.16                    Здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників і членів їхніх сімей.
5.10.17                    Разом з роботодавцем розподіляє в установленому порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю коледжу, а також ту житлову площу, яка надається власникові в розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників.
5.10.18                    Здійснює громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування,  гуртожитків, інших комунально-побутових підприємств, що функціонують у коледжі та обслуговують працівників коледжу, домагається поліпшення їх діяльності.
5.10.19                    Контролює надходження та цілеспрямоване використання членських профспілкових внесків. Забезпечує своєчасне відрахування внесків у встановленому розмірі до вищих профспілкових органів.
5.10.20                    Веде облік членів Профспілки, профспілкову документацію, статистичну і фінансову звітність, яку подає вищим за підпорядкуванням профспілковим органам і відповідно до законодавства - іншим органам, забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів та формування архіву.
5.10.21                    Висуває свої кандидатури до складу комісії з трудових спорів, яка обирається загальними зборами трудового колективу. У порядку, передбаченому чинним законодавством, вирішує питання про представництво інтересів членів профспілки в судових органах при вирішенні індивідуальних трудових спорів.
5.10.22                    Приймає рішення про створення (ліквідацію) профгруп, цехових профспілкових організацій, спрямовує їхню діяльність, делегує їм окремі свої повноваження.
5.10.23                    Сприяє розвитку серед працівників, студентів та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму, використовує кошти, які відраховує роботодавець згідно з колективний договором на культурно-масову й фізкультурну роботу.
5.10.24                    Розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням усіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профспілковою організацією.        
Від імені членів профспілки здійснює розпорядження коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на правах власності. З метою реалізації статутних завдань профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.
5.11.     У разі, коли профспілковий комітет не виконує або через об'єктивні причини (зупинка виробництва тощо) не може виконувати своїх статутних обов’язків, зокрема, не проводить своїх засідань більш як 6 місяців, вищий за підпорядкуванням профспілковий орган може призначати представника Профспілки для реалізації статутних прав членів Профспілки.
5.12.      Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступник (заступники), їх конкретні обов'язки й повноваження визначаються цим Статусом, іншими нормативними документами профспілки, посадовими обов'язками, визначеними профкомом первинної профспілкової організації.
5.13.     Рішення профкому, що не відповідають нормам трудового законодавства, положенням цього Статуту, підлягають перегляду, їх дія призупиняється до прийняття іншого рішення щодо цього вищим керівним органом Профспілки.
5.14        Цехові комітети (профбюро) і їх голови організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах трудових, студентських колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій.
5.15        Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів профспілки, залучає кожного з них до активної громадської діяльності, піклується про оплату їх праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку.
 
6. Майно й кошти Профспілки
 
6.1.          Профспілка має повну фінансову самостійність, є власником коштів, які знаходяться у її власності, та іншого майна, необхідного для здійснення статутної діяльності. Кошти та інше майно складаються з вступних і щомісячних членських внесків, надходжень від проведення культурно-спортивних заходів, інших надходжень, не заборонених законодавством.
6.2.          З метою реалізації статутних завдань Профспілка може займатися необхідною господарською та фінансовою діяльністю шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди.
6.3.          Реалізація статутних завдань профспілки забезпечується за рахунок:
6.3.1 Членських внесків членів профспілки.
6.3.2.   Коштів, які надходять в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій.
6.3.3.   Коштів від благодійних внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій, в тому числі іноземних та на інших підставах.
6.3.4.   Коштів, що надходять від роботодавців за колективними договорами та угодами.
6.3.5.   Коштів, які надходять від фонду державного соціального страхування.
6.4  Щомісячні членські внески встановлюються в розмірі 1% від місячного обсягу заробітної плати, стипендій, доходу тощо. Члени профспілки - пенсіонери, які не працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв'язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують внески в розмірі 0,5 % не оподаткованого мінімуму, мінімальної пенсії, стипендії. Названі категорії членів профспілки рішенням первинних профспілкових організацій можуть звільнятися від сплати членських внесків. Військовослужбовці, які призвані до лав Армії, звільняються від сплати членських внесків.
6.5.          Вступний внесок до профспілки сплачується в розмірі 1% від місячної зарплати, пенсії, стипендії, а особами, які тимчасово не працюють, студентами, які не одержують стипендії - у розмірі, затвердженому на загальних зборах (конференції) профспілки.
6.6.          Власністю профспілки є кошти від надходження членських внесків, майно, будинки, споруди, готелі, оздоровчі заклади, обладнання, придбані за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передані профспілці у власність кошти та інше майно членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування; майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій, сформовані профспілковими органами фонди. Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язання профспілки та її виборних органів, як і профспілка та її виборні органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язання членів профспілки.
6.7.          Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та з інших джерел, витрачаються на потреби, що визначаються кошторисами, затвердженими відповідними виборними органами.
6.8.          Профспілка, її керівні виборні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, створені ними кредитні спілки, підприємства.
6.9.          Майно Профспілки є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами Профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки. Право розпоряджатись коштами й майном Профспілки належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами профспілки за їх раціональне використання. Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об'єктів власності профспілки, її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішеннями відповідних керівних виборних профспілкових органів. Майно профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення. Кошти від реалізації майна профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об'єктів власності профспілки, на придбання нових об'єктів власності та виконання статутних завдань. Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів установлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами. Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності профспілки гарантується законодавством України.
6.10.     Виборні профспілкові органи на своїх засіданнях визначають розмір відрахувань від членських профспілкових внесків на проведення роботи та утримання профспілкових органів усіх рівнів, при цьому не більше 50% внесків залишається в первинних профспілкових організаціях.
Первинні профспілкові організації в разі потреби (для утримання штатних працівників профорганів культурно-спортивних закладів, вирішення питань, що потребують додаткового фінансового забезпечення) можуть за рішенням вищого за підпорядкуванням органу залишати у своєму розпорядженні відрахування від членських внесків у більшому розмірі.
Організація Профспілки, яка не сплачує у встановленому розмірі профспілкових внесків протягом трьох місяців, позбавляється права на представництво та захист інтересів членів Профспілки на період до погашення заборгованості по внесках, якщо вищий за підпорядкуванням орган Профспілки не надав їй відстрочки або тимчасово не звільнив від сплати внесків.
6.11.Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання Профспілки та її органів, як і Профспілка та й органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язання членів Профспілки.
6.12.     У випадках виходу із профспілки її окремих членів кошти й майно не повертається.
6.13.     У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про використання майна й коштів приймає виший за підпорядкуванням профспілковий орган та ліквідаційна комісія.
6.14.     Контроль за фінансово-господарською діяльністю органів Профспілки, підвідомчих їм підприємств, повнотою і своєчасністю надходження членських профспілкових внесків здійснюють ревізійні комісії відповідних організацій Профспілки, ревізійна комісія Профспілки і вищі за підпорядкуванням профспілкові органи.
 
7. Ревізійна комісія Профспілки
 
7.1.          Ревізійні комісії Профспілки відповідного рівня здійснюють контроль за виконанням профспілкового кошторису, кошторису державного соціального страхування; правильністю й доцільністю використання коштів, майна Профспілки; веденням діловодства, обліку й звітності, своєчасним розглядом листів і заяв членів Профспілки у відповідних органах Профспілки.
7.2.          Ревізійні комісії організацій Профспілки і Профспілки в цілому обираються на зборах, конференціях, з'їздах Профспілки на строк повноважень відповідних керівних органів Профспілки і підзвітні органам, які їх обрали.
Ревізійні комісії обирають зі свого складу голів і секретарів комісій.
7.3.          Ревізійні комісії працюють під методичним керівництвом вищого за підпорядкуванням профспілкового органу і звітують про свою діяльність на зборах, конференціях, з'їздах одночасно з відповідними органами Профспілки.
7.4.          Ревізійні комісії Профспілки і територіальних організацій Профспілки здійснюють методичне керівництво ревізійними комісіями нижчих за підпорядкуванням організацій, навчання їх членів, систематично перевіряють виконання комісіями їхніх обов'язків.
7.5.          Керівний орган Профспілки повинен на вимогу відповідної ревізійної комісії падати необхідні дані і документи, пов’язані з його діяльністю.
 
8. Права виборних керівних органів профспілки як юридичної особи
 
8.1. Профспілка та її організаційні ланки мають статус юридичної особи, свої рахунки в установах банків, печатки і штампи.
8.2. Повноваження, права й обов'язки Профспілки та її організаційних ланок як юридичних осіб реалізуються їх виборними керівними органами, профорганізаторами, які діють відповідно до
законодавства та в межах прав, наданих їм цим Статутом.
 
9. Прикінцеві положення
 
9.1.          Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) профспілкових органів приймається з'їздом (конференцією, зборами). Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), загальні збори, а в разі необхідності вищий за підпорядкуванням орган приймають рішення про використання майна та коштів Профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.
9.2.          Питання, що не знайшли врегулювання в цьому Статуті, вирішуються зборами (конференціями), на засіданнях комітетів (рад) у межах компетенції цих органів, а також згідно із законодавством.
9.3.          Місцезнаходження Профспілки: вул. Дедишко, б. 1, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл.