Затверджено наказом
директора коледжу
від  25 грудня 2015р. № 146-о
 
Положення
про бібліотеку
Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету
 
 
1. Загальні положення
 
1.1. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким основним (обов’язковим) підрозділом навчального закладу.
1.2. Бібліотека в своїй діяльності  керується  Конституцією України, законами України  «Про освіту»,  «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законами, нормативними актами Кабінету міністрів України, міністерств та відомств,нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління навчальними закладами України, Положенням про навчальний заклад, а також цим Положенням.
1.3. Загальне методичне керівництво бібліотекою навчального закладу здійснює  наукова бібліотека Дніпропетровського  державного аграрно-економічного університету.
 
2. Завдання бібліотеки:
 
2. 1. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального закладу та інформаційних потреб читачів.
2.2. Забезпечення якісного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, викладачів, співробітників навчального закладу та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі Правил користування бібліотекою.
2.3 Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального,  духовного і творчого розвитку.
2.4. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.
2.5. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних так і нових носіїв інформації.
2.6. Розширення бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нової інформаційної техніки і технологій. Використання елементів господарського розрахунку.
2.7. Ведення самостійної  та спільної з іншими організаціями та установами навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії.
2.8. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.
2.9. Координація діяльності бібліотеки із структурними підрозділами та громадськими  організаціями навчального закладу. Співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств, органами науково-технічної інформації.
 
3.Зміст роботи:
 
3.1. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.
3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування читачів на абонементі, в читальному залі та інших пунктах видачі літератури.
3.1.2. Безкоштовно забезпечує читацький контингент навчального закладу основними бібліотечними послугами.
3.1.3. Вивчає інформаційні інтереси та здійснює забезпечення інформаційних запитів читачів, використовуючи різні методи і форми індивідуальної, групової та масової інформації.
3.1.4. Укладає списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо.
3.1.5. Пропагує бібліотечно-бібліографічні  знання  в навчальному процесі шляхом проведення  індивідуальних бесід, консультацій, організації  книжкових виставок та ін.
3.1.6. Надає читачам додаткові платні послуги згідно з діючими нормативними актами, виходячи з наявності умов та можливостей.
3.2. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень.
3.2.1. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання.
3.2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання.
3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і бібліотечних бібліографічних картотек з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.
3.4. Веде господарсько-економічну діяльність, спрямовану на покращення умов праці читачів та співробітників на основі даних повноважень.
3.4.1. Впроваджує елементи госпрозрахунку. Організовує бібліотечне обслуговування громадян на компенсаційній основі, визначеній договором та чинним законодавством.
3.5. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід.
3.6. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. Організовує навчання фахівців бібліотеки інноваційним методам  роботи в інформаційному середовищі.
 
4. Управління. Структура та  штати. Матеріально-технічне забезпечення.
 
4.1. Керівництво бібліотекою здійснює завідувач, який підпорядкований  директору і є членом педагогічної ради навчального закладу. Завідувач бібліотеки призначається наказом директора навчального закладу.
4.2. Завідувач повністю відповідає за роботу бібліотеки, його розпорядження обов’язкові для всіх працівників.
4.3. Витрати на утримання бібліотеки передбачаються загальною схемою навчального закладу.
4.4. Працівники бібліотеки призначаються та звільняються наказом директора за поданням завідувача бібліотеки.
4.5. Структура та штати бібліотеки затверджуються директором навчального закладу.
4.6. Керівництво навчального закладу забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.
4.7. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданням бібліотеки.
4.8. Завдання, зміст роботи, права і відповідальність бібліотеки визначається цим Положенням і Правилами користування бібліотекою Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ.
4. 9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі Типових  правил користування бібліотеками в Україні.
4.10. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються директором навчального закладу.
4.11. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.
 
5. Бібліотека має право:
 
5.1. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи навчального закладу.
5.2. Представляти навчальний заклад в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.
5.3. Розпоряджатись виділеними бібліотеці асигнуваннями.
  
 
Розроблено:  завідувач бібліотеки                       Т.А.Тищенко
Погоджено:   юрисконсульт                                  О.І.Чорнобай