Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Загальні питання

1. Дія цихПравил призначення стипендії у ВК ДДАЕУ (далі – Правила) поширюється на студентів Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (далі – ВК ДДАЕУ)денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету.

2. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Правила призначення стипендій у ВК ДДАЕУ

Загальні питання

1. Дія цихПравил призначення стипендії у ВК ДДАЕУ (далі – Правила) поширюється на студентів Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (далі – ВК ДДАЕУ)денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету.

 

2. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах ВК ДДАЕУ або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:

академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу директора ВК ДДАЕУ;

соціальної — за процедурою та у строки, визначені цимиПравилами.

3. На загальних підставах відповідно до цихПравилздійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

4. Особам, визначеним пунктом 1 цихПравил, призначаються такі стипендії:

1) академічні— за результатами навчання у ВК ДДАЕУ;

2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

5. Правила призначення стипендій у ВК ДДАЕУрозробленівідповіднодоПорядкупризначенняівиплатистипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 та затверджуються педагогічною радою ВК ДДАЕУ за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора ВК ДДАЕУ утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять:

директор ВК ДДАЕУ;

головний бухгалтер;

завідувач відділенням;

юрисконсульт ВК ДДАЕУ;

представники Студентської ради ВК ДДАЕУ;

представник первинної профспілкової організації.

При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цимиПравилами, Положенням про ВК ДДАЕУ.

За поданням стипендіальної комісії директор ВК ДДАЕУзатверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цим Правилам.

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у пункті1 цихПравилстипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цихПравил.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з ВК ДДАЕУдо закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу ВК ДДАЕУстипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цимиПравиламиза результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цимиПравиламиза результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

Студентам, які відповідно до наказу директора ВК ДДАЕУпоновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цимиПравилами.

7. У разі коли студент ВК ДДАЕУмає право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія з відшкодуванням за продукти харчування.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цимиПравилами.

8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності,ВК ДДАЕУмає право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі ВК ДДАЕУ, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється ВК ДДАЕУта затверджується його педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

9. Студентам ВК ДДАЕУ, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора ВК ДДАЕУ, в межах коштів, передбачених у кошторисах ВК ДДАЕУ, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

 Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

10. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 150 гривень.

 

Академічні стипендії у ВК ДДАЕУ

11. Академічними стипендіями у ВК ДДАЕУ є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі– студентам ВК ДДАЕУ, які досягли особливих успіхів у навчанні.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у пункті 1 цих Правил, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типунавчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки),успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

12. ВК ДДАЕУу межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначаєакадемічні стипендії студентамзгідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, які навчаються за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю.

Рейтинг студентів, які навчаються уВК ДДАЕУза денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВК ДДАЕУне пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням директора ВК ДДАЕУтаким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цихПравил. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

13. Примірний порядок формування рейтингу затверджується МОН.

Порядок формування рейтингу успішності у ВК ДДАЕУ (далі – Порядок)визначається цими Правилами і є їх невід’ємною частиною (додатком). Порядок формування рейтингу успішності у ВК ДДАЕУ затверджується разом з цими Правилами педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються.

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядкуне вносяться;

рейтинг, відповідно до якого студентамВК ДДАЕУ призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до ВК ДДАЕУ. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у культурно-масовій, науковій, та спортивній діяльності, участі в роботі органів студентського самоврядування, участі у семінарах, конференціях, конкурсах, олімпіадах. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному курсі за однією спеціальністю у ВК ДДАЕУ;

навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у 5-бальній системі оцінювання для студентів 2-го та вище курсів та у 12-бальній системі для студентів 1-го курсу, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти;

студент, який на дату закінчення семестрового контролю отримав оцінку за модуль «2» і менше за 5-бальною системою оцінювання або «3» і менше за 12-бальною шкалою або «н/а» чи «н/д», вважається таким, щоне виконаввимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;

14. до рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) не відпрацюваливсі види робіт під час вивчення модуля, передбачені робочою програмою і мають не задовільні оцінки за модуль («2» і менше за 5-бальною системою оцінювання або «3» і менше за 12-бальною шкалою або «н/а» або «н/д»).

Рішенням директора ВК ДДАЕУтаким особам, за їх заявою,може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок(застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року);

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

15. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада ВК ДДАЕУз урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних курсів та спеціальностей.

16. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий  семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до ВК ДДАЕУ.

17. Конкретна кількість стипендіатів ВК ДДАЕУ (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному курсі за певною спеціальністю шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

18. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 15цихПравил, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до ВК ДДАЕУ, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 16цихПравил.

19. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 17цихПравил, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

Соціальні стипендії у ВК ДДАЕУ

20. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам ВК ДДАЕУ, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цихПравилта належать до однієї з таких категорій:

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

4) особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

21. Особи, зазначені у пункті 19цихПравил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 19цихПравил, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

22. У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у пункті 19цихПравил, а саме: студентів становить 10—12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, студенти, відповідно до абзацу сімнадцятого пункту 13 цихПравилзаймають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 19цихПравил, за рахунок коштів, передбачених навчальному закладу для виплати академічних стипендій, здобувачу вищої освіти виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам,  які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

23. Особам, зазначеним у пункті 19цихПравил, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цимиПравилами, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 19і 21цихПравил:

2) збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії;

студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — 30 відсотків.

Додаток

до Правил призначення стипендій

у ВК ДДАЕУ

 

Порядок формування Рейтингу у ВК ДДАЕУ.

1.   У ВК ДДАЕУ Рейтинг успішності формується тричі на рік: за результатами контролю знань за І семестр, результатами контролю знань за ІІ семестр (кінець навчального року) та на початку нового навчального року для студентів першого року навчання.

2.   У ВК ДДАЕУ Рейтинг формується за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів в Рейтингу, яку може отримати студент за успішність – 90 балів. Решту 10 балів студент може отримати за іншими критеріями своєї діяльності протягом семестру за поданням відповідальних осіб за участь:

-         у культурно-масовій роботі коледжу – за поданням культорганізатора коледжу;

-         у семінарах, конференціях, конкурсах та олімпіадах регіонального та обласного рівня – за поданням голів відповідних циклових комісій;

-         у змаганнях з певних видів спорту – за поданням керівника фізичного виховання;

-         у роботі органів студентського самоуправління – за поданням завідувача денним відділенням;

-         у науковій роботі – за поданням методиста коледжу.

За кожним з критеріїв студент може отримати до 2 балів. Відповідальна особа подає до стипендіальної комісії список з прізвищами студентів для призначення додаткового балу за підсумками семестру. Відповідальна особа (крім голів циклових комісій) може подати список у кількості до п’яти студентів.

3.   З метою пропорційного охоплення додатковими балами студентів різних спеціальностей, голови циклових комісій подають списки студентів для призначення додаткового балу у кількості, що становить 10% від кількості студентів, які навчаються за певною спеціальністю на певному курсі. Такий список студентів обговорюється на засіданні циклових комісій та оформляється протоколом, який зберігається у голови циклової комісії. При цьому циклова комісія загальноосвітніх дисциплін враховує тільки студентів, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти на І курсі. Якщо викладачі в своїх заходах залучають студентів іншої циклової комісії, то викладач подає голові відповідної циклової комісії службову записку про участь таких студентів у заході.

4.   Критерії для призначення додаткових балів до рейтингу студентів:

-      За участь у культурно-масовій роботі коледжу:

a.      Участь в обласних творчих заходах – 1 бал;

b.     Участь у районних та міських заходах – 0,6 бала;

c.      Участь у творчих заходах коледжу – 0,4 бали.

-      За участь у семінарах, конференціях, конкурсах та олімпіадах регіонального та обласного рівня:

a.      Участь у обласних та регіональних конференціях, конкурсах та олімпіадах – 0,8бали;

b.     За зайняте призове місце в предметних олімпіадах та конкурсах коледжу – 0,7 бали;

c.      Активна участь у заходах в межах плану роботи циклової комісії – 0,5 бали.

-      За участь у змаганнях з певних видів спорту:

a.      За зайняте призове місце у обласних спортивних змаганнях – 1 бал;

b.     За зайняте І місце у спортивних змаганнях коледжу – 0,6балів;

c.      За участь в інших спортивних заходах та змаганнях та постійне відвідування спортивних гуртків коледжу – 0,4балів;

-      За участь у роботі органів студентського самоуправління:

a.      За очолювання Студентської ради ВК ДДАЕУ та Студентської ради гуртожитку – 0,8 балів;

b.     За активну участь у роботі секцій Студентської ради ВК ДДАЕУ та Студентської ради гуртожитку – 0,6 балів;

c.      За відповідальне ставлення до виконання обов’язків старости академічної групи – 0,6 балів.

-      За участь у науковій роботі:

a.      За участь у міжнародних, всеукраїнських наукових заходах – 1 бал;

b.     За участь у написанні науково-дослідних робіт, оцінених НМЦ «Агроосвіта» найвищими балами і занесені до каталогу кращих конкурсних робіт – 0,5балів.

c.      За публікації наукових тез за результатами конференцій – 0,5 балів;

5.   Навчальні досягнення студентів ВК ДДАЕУ з вивчення певного навчального предмету (дисципліни) визначаються:

-         для студентів, які навчаються на першому курсі на основі базової загальної середньої освіти, за 12-бальною шкалою оцінювання;

-         для студентів, які навчаються на основі повної загальної середньої освіти, за 5-бальною шкалою оцінювання.

6.   За результатами семестрового контролю знань куратори академічних груп подають до навчальної частини відомість з розрахунком середнього балу кожного студента, який округлюють до сотих за правилами округлення, на підставі семестрових оцінок (якщо вивчення дисципліни (предмету) не закінчилося), заліків, екзаменів. Для розрахунку середнього балу також враховуються оцінки за практики та курсові роботи. Відомість підписує крім куратора, староста групи. Студенти повинні бути ознайомлені з їх розрахованим середнім балом під підпис у відомості.

7.   З метою формування Рейтингу куратори складають зазначену відомість за шкалою оцінювання, описаною вище, та переводять в 90-бальну, застосовуючи коефіцієнт:

-          для студентів, які навчаються на першому курсі на основі базової загальної середньої освіти – 7,5;

-         для студентів, які навчаються на основі повної загальної середньої освіти – 18.

8.   Переведений в 90-бальну шкалу середній бал округлюють до сотих за правилами округлення.

9.   На підставі відомостей середнього балу від кураторів академічних груп та подань відповідальних осіб за певними критеріями формується Рейтинг за кожною спеціальністю та кожним курсом навчання, який затверджується заступником директора з навчально-виховної роботи.

10.        До рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) не відпрацюваливсі види робіт під час вивчення модуля, передбачені робочою програмою і мають не задовільні оцінки за модуль («2» і менше за 5-бальною системою оцінювання або «3» і менше за 12-бальною шкалою або «н/а» або «н/д»).

Рішенням директора ВК ДДАЕУтаким особам, за їх заявою,може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок(застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року);

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

11.        У випадку однакової кількості балів у Рейтингу студентів, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. Якщо бал рейтингу залишається однаковим, то перевага надається тому студенту, у якого:

-вищий бал Рейтингу, розрахований з більшою точністю, але не більше 4-х знаків після коми;

-менша кількістьпропусків занять без поважних причин;

-менша кількість трійок;

-вищий середній бал з дисциплін, які входять до складу комплексного державного кваліфікаційної екзамену (для випускних груп) або середній бал з профільних дисциплін (предметів), які вивчались на певному курсі, за поданням голів циклових комісій.

Дані критерії застосовуються в тому ж порядку, в якому вони викладені в попередньому абзаці. 

12.        Рейтинг, відповідно до якого студентам ВК ДДАЕУ призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до ВК ДДАЕУ. Такий рейтинг формується згідно Правил прийому на навчання до ВК ДДАЕУ з врахуванням балів ЗНО з визначених ВК ДДАЕУ предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або оцінок отриманих при складанні вступних випробувань у ВК ДДАЕУ (для осіб, які мають право складати вступні випробування) та середнього балу атестату про повну загальну середню освіту або свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

Back to top