ЗАТВЕРДЖЕНО
директором коледжу
А.М. Карпенком
 27.05.2014 р.
ПРАВИЛА
користування бібліотекою
 Верхньодніпровського коледжу
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила користування бібліотекою коледжу розроблено на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні та Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти і науки України.

1.2.Бібліотека закладу освіти є навчальним, науковим та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.

1.3.Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою закладу освіти безкоштовне. Платні послуги можуть надаватися додатково відповідно до законодавства України. Вартість послуг затверджується керівником навчального закладу.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ. УМОВИ ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі, співробітники навчального закладу та інших установ, організацій. Користувачі,які не є студентами, викладачами, співробітниками коледжу, обслуговуються, як правило, в читальному залі. На абонемент їм література видається під заставу.

2.2. Запис студентів до бібліотеки здійснюється згідно наказу директора про зарахування на навчання. Для запису необхідно подати студентський квиток або  інших документ, що посвідчує особу, та фотокарточку для читацького формуляру, ознайомитися з Правилами користування бібліотекою, підписати зобов’язання виконувати їх, заповнюючи читацький формуляр.

2.3. Користувачі мають право:

- користуватися літературою на абонементі, в читальному залі, в бібліотечних пунктах у навчальних кабінетах;

-          користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

-         отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

2.4. Література, якої у фонді є достатня кількість, видається на абонемент на семестр або навчальний рік. Література, якої у фонді недостатня кількість, видається на невеликий,чітко визначений термін.

2.5. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, періодичні видання видаються користувачам тільки в читальному залі.

2.6. Бібліотекар може подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї в даний момент немає попиту з боку інших користувачів.

2.7. До користувачів, які не повернули літературу у терміни, визначені п.п.2.4; 2.5, можуть застосовуватись такі заходи як позбавлення права користування бібліотекою на термін, визначений адміністрацією бібліотеки, оплата поштових повідомлень щодо повернення літератури, пеня за кожну прострочену добу тощо.

2.8. Для одержання літератури користувач подає студентський квиток чи інший документ, що посвідчує особу, ставить підпис у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.

Примітка: читацький, книжковий формуляри засвідчують факт та дату видачі користувачу літератури чи іншого документа; повернення  засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

2.9. Користувачі повинні дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку і документів, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літератури бібліотечного фонду, якщо вона не записана в читацькому формулярі; не робити ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів і картотек; не порушувати розстановку фондів на полицях.

2.10. При отриманні літератури користувач має ретельно перевірити її, якщо виявить якісь дефекти,  повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.11. Відповідальність за зіпсовану книгу чи інший документ несе користувач, який користувався ними останнім, якщо не доведе відсутності своєї вини.

2.12. Користувачі, які завдали бібліотечному фонду збитків несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України

2.13. Користувачі, які втратили книжки чи інші документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж, або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. Можлива грошова компенсація, яка встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижча фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами.

2.14. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів при списанні визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації фондів.

2.15. Заміна втраченої чи пошкодженої літератури фіксується у спеціальній відомості і підтверджується підписом.

2.16. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всі книжки та інші отримані матеріали для перевірки фонду.

2.17 На початку кожного календарного року користувач повинен перереєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та продовжити (при потребі) термін користування нею.

2.18. Користувачі, які закінчили навчання в коледжі, мають до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і отримати підпис працівника бібліотеки та її штамп в обхідному листі.

2.19. Користувачі зобов’язані дотримуватися тиші в приміщенні бібліотеки, не псувати меблі та інше бібліотечне майно тощо.

2.20. За порушення правил, зазначених в п.2.19, користувач може бути позбавлений права користування абонементом і читальним залом на термін, що визначається адміністрацією.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи закладу освіти.

3.2. Здійснює облік, забезпечує збереження, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат, складає списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує обслуговування користувачів на абонементі, в читальному залі, у пунктах видачі літератури (навчальних кабінетах).

3.7. Забезпечує відповідний культурний рівень обслуговування користувачів.

3.8. Допомагає при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, усних консультацій, письмових довідок та ін.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює забезпечення інформаційних запитів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.10. Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань з основ бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою групові консультації із студентами нового набору, індивідуальні бесіди та ін.

3.11. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.

3.12. Бібліотека видає користувачеві книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився. Після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку та документами бібліотекар нагадує користувачам усно та письмово (за їх рахунок) про необхідність повернення взятого з бібліотечного фонду друкованого видання чи іншого документу, матеріалу.

3.13. Інформація про злісне порушення правил користування бібліотекою може бути передана кураторам груп,  завідувачу відділення, заступнику директора, директору для вжиття необхідних заходів, а також до нотаріальних та судових органів згідно з чинним законодавством.

 

Розроблено: завідувач бібліотеки                        Т.А.Тищенко

Погоджено:  головний бухгалтер                          Л.Ф.Руденко

                      юрисконсульт                                  О.І.Чорнобай

Back to top