Міністерство освіти і науки України

Верхньодніпровський коледж

Дніпровського державного аграрно-економічного університету

 

Прийнято на загальних зборах трудового колективу

Протокол № 2 від 14 листопада 2018 р.

  

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

між адміністрацією та профспілковим комітетом

Верхньодніпровського коледжу

Дніпровського державного аграрно-економічного університету


Зареєстровано Управлінням соціального захисту населення Верхньодніпровської районної державної адміністрації Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Верхньодніпровського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету.


Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про таке:

1.1. Сторонами колективного договору є:

- адміністрація Верхньодніпровського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету (надалі ВК ДДАЕУ) в особі директора Зеленого Володимира Миколайовича, який представляє інтереси власника, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, і має відповідні повноваження;

- профспілкова організація працівників і студентів Верхньодніпровського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету, яка відповідно до  ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників та студентів ВК ДДАЕУ в галузі освіти, праці, побуту, культури.

1.2. Профспілкова організація працівників і студентів ВК ДДАЕУ є єдиним уповноваженим представником усіх працівників і студентів ВК ДДАЕУ в колективних переговорах.

1.3. Колективний договір, схвалений зборами (конференцією) трудового колективу, набуває чинності з дня його підписання директором і головою профспілкової організації.

1.4. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством (Закони України „Про колективні договори і угоди”, „Про охорону праці”, „Про оплату праці”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про відпустки”, Кодекс законів про працю та ін.), Генеральною, галузевою і регіональною угодами. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками, студентами і профспілковою організацією.

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників і студентів ВК ДДАЕУ.

1.5. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, галузевої і регіональної угод із питань, що є предметом колективного договору, з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди. Конференція трудового колективу делегує право підписання змін та доповнень в колективний договір голові профспілкової організації, після чого зміни та доповнення набувають чинності.

1.6. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк із дня їх отримання іншою стороною.

Жодна із сторін, які уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання. Цей колективний договір укладений терміном на 1 рік набирає чинності з дня підписання сторонами. Після закінчення строку його дії він продовжує діяти до перегляду існуючого або укладення нового колективного договору.

1.7. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору. Після схвалення проекту колективного договору на загальних зборах (конференції) трудового колективу уповноважені представники сторін у термін до 5 днів підписують колективний договір. Після підписання колективний договір подається для повідомної реєстрації до Управління соціального захисту населення Верхньодніпровської райдержадміністрації (ст. 15 КЗпП України).

1.8. Директор коледжу забезпечує виконання колективного договору, інформує профспілкову організацію про хід його виконання один раз на 6 місяців, звітує Загальним зборам (конференції) один раз на рік.

Профспілкова організація забезпечує виконання колективного договору, інформує директора коледжу про хід його виконання один раз на 6 місяців, звітує загальним зборам (конференції) один раз на рік.

Колектив працівників та студентів ВК ДДАЕУ зобов'язується дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно і своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, а його загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівництва і профспілкової організації про виконання колективного договору, в разі необхідності ставить питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують колективний договір, порушують законодавство про працю.

1.9. Згідно з КЗпП України у ВК ДДАЕУ створюється і обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу комісія з трудових спорів, затверджується Положення про комісію, обирається склад комісії. Голова комісії звітує про роботу комісії на Загальних зборах (конференції).

 

Розділ II

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

              Адміністрація зобов'язується:

 2.1. Забезпечити ефективну діяльність ВК ДДАЕУ, виходячи з фактичних обсягів бюджетного фінансування, та раціональне використання  коштів спеціального фонду для підвищення результативності роботи коледжу, поліпшення економічного становища працівників, розвитку матеріальної бази. Інформувати трудовий колектив про економічний стан із доходних та витратних частин бюджету ВК ДДАЕУ не рідше одного разу у квартал.

2.2.  При розробці кошторису доходів і витрат ВК ДДАЕУ передбачати витрати на соціальний захист працівників: оздоровлення, проведення медичних оглядів, надання матеріальної допомоги (ст. 7 Закону України „Про колективні договори і угоди”, ст. 247 КЗпП України). Проводити преміювання працівників коледжу  за результатами роботи  в звітному періоді в межах фонду заробітної плати.

2.3. У ВК ДДАЕУ встановлюється 5-денний робочий тиждень. Тривалість робочого тижня навчально-допоміжного і адміністративно-господарчого персоналу встанов­люється 40 годин; для осіб зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці та неповнолітнім – скорочений робочий день відповідно до чинного законодавства України, вихідні дні – субота, неділя. У випадку виробничої необхідності окремим категоріям працівників наказом директора за узгодженням із профспілковою організацією може бути введений 6-денний робочий тиждень.

У випадку виникнення обставин, що не залежать від адміністрації (припинення водопостачання і водовідведення, введення карантину, виникнення стихійних явищ та ін.) відпрацювання пропущених робочих днів може відбуватись у вихідні дні, але з оплатою праці як за звичайний робочий день.

Для прибиральників службових приміщень та прибиральників території робочий час встановлюється за окремим графіком.

Для чергових гуртожитків та сторожів ввести підсумований облік робочого часу згідно графіку погодженого з профспілковою організацією.

Обліковим періодом вважати календарний рік. При підсумованому обліку робочого часу, час, відпрацьований понад визначену законодавством норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується, відповідно до положень ст.106 КЗпП, тобто, оплата за всі години надурочної роботи здійснюється в подвійному розмірі годинної ставки в кінці облікового періоду.

2.4.  Для педагогічних працівників робочий час визначається його педагогічним навантаженням та іншими видами робіт (методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків), вихідні дні – субота, неділя. При цьому не допускається залучення педагогічних працівників до роботи у святкові і  неробочі дні крім випадків, визначених законодавством.

2.5. Роз’яснювати під розпис права, обов’язки працівника згідно укладеного трудового договору (контракту) до початку роботи, ознайомлювати з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, правами на пільги за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу та даного Колективного договору.

2.6. Проводити запровадження, зміну та перегляд норм праці за погодженням із профспілковим комітетом і повідомляти про це працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження (ст.ст. 32, 247 КЗпП України). Погоджувати з профспілковим комітетом час початку та закінчення роботи, режим роботи по змінам, поділ робочого часу на частини, застосування підсумкового обліку робочого часу, графіки роботи інші, ніж встановлені правилами внутрішнього розпорядку (ст.ст. 57, 60 КЗпП України).

2.7. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм. Нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації та оплати праці доводити до відома членів трудового колективу.

2.8.  Систематично (раз на рік) переглядати і доповнювати, в разі необхідності, функціональні обов’язки (посадові інструкції) працівників коледжу. 

2.9. Проводити попередній розподіл між викладачами навчального навантаження на кожний наступний навчальний рік в кінці поточного навчального року з обов’язковим обговоренням на засіданнях циклових комісій, з урахуванням категорійності та результатів роботи викладача за попередній навчальний рік. Остаточний розподіл навчального навантаження затверджувати на спільному засіданні адміністрації і профкому напередодні навчального року.

2.10. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попереднім погодженням із профспілковою організацією у випадках, передбачених нормами трудового законодавства України.

2.11. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих, якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.

2.12. Забезпечити реалізацію працівниками переважного права на укладання трудового договору (контракту) у разі поворотного прийняття на роботу, якщо проводиться прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст.42 КЗпП України).

2.13. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.14.   Залучати працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати до викладацької роботи, на керівних та інших посадах у коледжі лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше 720 годин на рік. 

2.15. Забезпечити своєчасно (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також підвищення кваліфікації спеціалістів коледжу. Практикувати дострокове проведення атестації за ініціативою адміністрації для осіб, які заслуговують по результатах праці підвищення або пониження кваліфікаційного розряду.

2.16. Забезпечити необхідні умови щодо запобігання виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення – вирішення згідно з чинним законодавством України. Забезпечити ефективну роботу комісії коледжу з трудових спорів.

2.17. При підготовці проекту Положення про коледж та внесення змін і доповнень до нього, враховувати пропозиції профкому з питань трудових відносин та соціального  розвитку.

2.18.  Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі.

2.19.  В разі запровадження чергування викладачів та інших працівників коледжу завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсацій.

2.20.  Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (не робочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.

2.21.   Встановити тривалість аудиторного заняття 80 хв.

2.22.  З метою залучення додаткових коштів, впроваджувати в коледжі платні послуги у відповідності до Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 (Додаток 1).

   

             Профспілкова організація зобов'язується:

2.23. Захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників коледжу, організовувати збір пропозицій працівників з питань поліпшення роботи коледжу, умов праці, своєчасно доводити їх до адміністрації.

2.24. Брати участь у розробці і реалізації планів економічного і соціального розвитку коледжу, підрозділів у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів, залучати працівників до управління коледжем. Разом з адміністрацією здійснювати практичні заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності підрозділів коледжу. Розглядати у плановому порядку ці питання на засіданні профспілкової організації.

2.25. Проводити роботу щодо зміцнення трудової дисципліни та виконання правил внутрішнього  трудового розпорядку працівниками та студентами коледжу.

2.26. Своєчасно розглядати подання адміністрації щодо згоди профспілкової організації на звільнення працівників згідно з КЗпП України.

2.27. Контролювати виконання наказу директора про збереження аудиторного і лабораторного фондів коледжу, підтримання порядку в навчальних корпусах. Сприяти залученню працівників до загального наведення чистоти та порядку на прилеглих територіях та у службових приміщеннях коледжу. На спільних засіданнях профспілкової організації і адміністрації розглядати виконання цього наказу.

2.28. Аналізувати причини порушення трудової дисципліни працівниками та студентами коледжу та приймати заходи щодо її поліпшення та зміцнення.

2.29. Слідкувати за правильністю використання робочого часу всіх категорій працівників згідно із їх службовими обов'язками.

2.30. Сприяти адміністрації в розвитку методів і способів покращення господарської діяльності, мобілізації для цього зусиль всього трудового колективу коледжу.

   

              Працівники зобов'язуються:

2.31. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, сумлінно виконувати свої обов'язки, додержуватися трудової дисципліни.

2.32. Зберігати матеріальні цінності, економити електроенергію,  підтримувати чистоту на робочих місцях, не палити у навчальних корпусах та на території коледжу.

2.33. Забезпечувати високу ефективність педагогічної діяльності, створювати умови для засвоєння студентами навчальних програм.

2.34. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень виконавчої дисципліни, загальну культуру.

2.35. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів коледжу, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.

   

Розділ III

ВІДПУСТКИ

 

              Адміністрація зобов'язується:

3.1. Затверджувати графік відпусток працівників коледжу, погоджений з профспілковою організацією у першому кварталі кожного року.

3.2. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках: порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки; несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки (ст. 11, 21 Закону України „Про відпустки”).

3.3. Надавати працівникам коледжу щорічну відпустку тривалістю не менше ніж 24 календарних дні за відпрацьований рік з дня укладання трудового договору.

Надавати щорічну основну відпустку тривалістю до 56 календарних днів керівникам та педагогічним працівникам відповідно до ст.6 "Закону про відпустки" та згідно з Постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 346.

3.4. У випадках поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не меншому ніж 14 календарних днів. Невикористану частину основної відпустки надавати викладачам у канікулярний період (п.4 Постанови КМУ від 14 квітня 1997 року № 346, ст. 12 Закону України „Про відпустки”).

Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України „Про відпустки”.

3.5. Не допускати перенесення відпусток без поважних причин. Рішення про перенесення відпустки приймати за наявністю згоди працівника та погодження з профспілковою організацією (ст. 80  КЗпП України, ст. 11 Закону України „Про відпустки”).

3.6.  Щорічно відпустка педагогічним працівникам коледжу може надаватись протягом навчального року, як виняток, у таких випадках:

- у зв’язку з участю в роботі приймальної комісії;

- з метою санаторно-курортного лікування (Постанова КМУ від 14 квітня 1997 року №346);

- за сімейними обставинами.

3.7.  Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15  років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері,  батьку,  який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається  щорічно  додаткова  оплачувана  відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки  її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

3.8. Надавати додаткові відпустки без збереження заробітної платиза бажанням працівника в обов’язковому порядку (ст.ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»):

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;

3) матері або іншій особі, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

4) матері або іншій особі, яка фактично доглядає за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;

5) учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

6) особам,  які  мають  особливі  трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

7) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

8) особам з інвалідністю I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

9) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;

10) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

11) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього  догляду,  -  тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

12) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;

13)  працівникам, допущеним до вступних іспитів у заклади вищої освіти, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

14) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження закладу вищої освіти і назад;

15) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

16) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

17) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи  щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;

18) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до закладів освіти, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження закладу освіти та у зворотному напрямі.

19) 3  дні — батькові при народженні дитини, у випадку шлюбу працівника чи його дітей, проводів на військову службу (батькам); 1 день - ювілейні дати з дня народження, жінкам, діти яких ідуть 1 вересня в 1-3 класи, батькам в день випускного вечора дітей, які закінчують кожний ступінь навчання в школі, дитсадок та інші випадки, без збереження зарплати.

3.9. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

3.10. Згідно зі ст. 7 Закону України „Про охорону праці” та ст. 7 Закону України „Про відпустки” працівникам коледжу, робота яких пов’язана із
шкідливими і важкими  умовами праці надавати додаткову відпустку трива­лістю до 7 календарних днів. Конкретна тривалість відпустки,  встановлюється
залежно від результатів атестації робочих місць за  умовами  праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (Постанова КМУ від 17 листопада 1997
року № 1290).

Згідно зі ст. 7 Закону України „Про охорону праці” та ст. 8 Закону України „Про відпустки” працівникам коледжу, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, чи виконується в особливих умовах і умовах підвищеного ризику для здоров’я, надавати додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів (Додаток 2, Постанова КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290).

Працівникам з ненормованим робочим днем надавати додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів згідно із списком посад, робіт та професій, визначених колективним договором (Додаток 2).

3.11. Керівникам, педагогічним працівникам коледжу у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічну, основну відпустку або її частину надавати протягом навчального року (Постанова КМУ від 14 квітня 1997 року № 346).

3.12. За бажанням керівних, педагогічних працівників частина щорічної основної відпустки може замінюватися грошовою компенсацією при можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні (Постанова КМУ від 14 квітня 1997 року № 346).

3.13. Надавати творчу відпустку працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із науковою для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії тривалістю до трьох місяців та на здобуття наукового ступеня доктора наук – до шести місяців. Творча відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації педагогічної ради (Постанова КМУ від 19 січня 1998 року № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток»).

3.14. Надавати працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою, творчу відпустку для написання підручника чи наукової праці тривалістю до трьох місяців, а також додатково до 3-х місяців за поданням педагогічної ради. Творча відпустка надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік. (Постанова КМУ від 19 січня 1998 року № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток»).

             Профспілкова організація зобов'язується:

3.15. Здійснювати контроль за виконанням пунктів розділу ІІІ колективного договору „Відпустки”.

3.16. Аналізувати умови праці працівників з метою розширення категорії працівників, яким можливо надання додаткової відпустки.

3.17. Разом з адміністрацією забезпечувати своєчасне виконання законодавчо-нормативних документів з питань відпусток.

   

Розділ IV

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

 

    Адміністрація зобов'язується:

4.1. Рішення про зміни в організації праці, скорочення штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профспілковою організацією (ч.1, ст. 22 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

4.2. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України:

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації праці, штату працівників згідно  ( п.4) ч.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення»;

- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення тощо.

4.3. З дня попередження про скорочення штатів працівникам, які будуть звільнені, за їх заявою і погодженням із безпосереднім керівником надавати до 2 годин на тиждень у межах робочого часу для вирішення питань працевлаштування.

 4.4. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в коледжі.

                 Профспілкова організація зобов'язується:

4.5. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників. Надавати їм безкоштовну юридичну консультацію.

4.6. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, або дитину-інваліда (ст. 184 КЗпП України).

 

Розділ V

ОПЛАТА ПРАЦІ

 

    Адміністрація зобов’язується:

5.1. Забезпечити нарахування та виплату заробітної плати відповідно до Законів України, Генеральної та Галузевої угоди, колективного договору та інших нормативних актів в межах затвердженого кошторису доходів та видатків на утримання коледжу.

5.2. Виплачувати працівникам коледжу заробітну плату у грошовому вираженні двічі на місяць: аванс – 16 числа, залишковий розрахунок – не пізніше останнього числа поточного місяця; відпускні виплачувати не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або не робочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (ст. 115 КЗпП України,ч.2 ст.24 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР із змінами). Сума авансу виплачується в розмірі до 50% тарифної ставки (окладу).

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків на вказаний ними рахунок з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок коледжу (ст. 24 Закону України „Про оплату праці”).

При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифруванням за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України) за підписом бухгалтера.

5.3.  Нараховувати компенсації відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 року №1427 у разі затримки виплати заробітної плати.

5.4. В штатному розписі установлювати розміри посадових окладів (тарифних ставок) та доплат працівників згідно з Постановами КМУ та наказами Міністерства освіти і науки незалежно від того, як вони нараховуються: за рахунок загального  чи спеціального фондів. Затверджувати штатний розпис за погодженням з профкомом.

5.5. Відповідно до діючих норм оплати праці за рахунок  загального чи  спеціального фондів встановлювати працівникам доплати (ст. 97 КЗпП України):

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (у розмірі до 50 % посадового окладу);
- за суміщення професій (посад) (у розмірі до 50 % посадового окладу); 
 
 
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт (у розмірі до 50 % посадового окладу);

-     за роботу у шкідливих умовах у розмірах встановлених законодавством;

       - за роботу в нічний час у розмірі 40 % годинної тарифної сітки (посадового окладу) за  кожну  годину  роботи  з 22-ї години до 6-ї години ранку;

-     за роботу у вихідні і святкові дні (додатково ст. 107 КЗпП України) згідно з законодавством;

-     за прибирання туалетів у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу.

   Види, розміри та порядок встановлення доплат визначається на підставі Положення про порядок встановлення та надання працівникам ВК ДДАЕУ  надбавок, доплат, матеріальної допомоги, премій та інших  грошових винагород (далі Положення, Додаток 3).

5.6. В межах фонду заробітної плати установлювати працівникам надбавки, що відповідають діючим положенням Постанови КМУ від 30 серпня 2002 року № 1298: за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість в роботі (розмір кожної надбавки складає до 50 % посадового окладу). Призначення і виплату надбавок здійснювати згідно Положення (Додаток 3).

5.7. Здійснювати преміювання працівників за рахунок економії фонду оплати праці відповідно до затвердженого Положення (Додаток 3).

5.8. Використовувати з огляду на доцільність такі системи оплати праці:                                             - погодинну; - відрядну; - окладну. 

5.9. Відповідно до Законів України “Про оплату праці”, “Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності”, КЗпП України погоджувати з профспілковим комітетом умови, порядок оплати праці, Положення та накази про призначення надбавок, доплат і премій, нові посадові оклади і тарифні ставки.

5.10. Забезпечити інформування трудового колективу щодо умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород і інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання і про надання матеріальної допомоги.

5.11. Щорічно в межах фонду оплати праці згідно Положення (Додаток 3) надавати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення.

5.12. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні з ними трудового договору (при наявності відповідних коштів):

- з підстав, зазначених у п.6 ст. 36, та п.п. 1 і 2 ст. 40 КЗпП України -  у розмірі середнього місячного заробітку;

- у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу ( п. 3 ст. 36 КЗпП України) - у розмірі двомісячного середнього заробітку;

- внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст.ст. 38 і 39 КЗпП України) – у розмірі тримісячного середнього заробітку.

5.13. Працівникам ВК ДДАЕУ, нагородженим знаком “Відмінник аграрної освіти України”, “Відмінник  освіти України” та “Знаком пошани” встановити:

надбавку за високі досягнення у праці в розмірі до 15% посадового окладу за рахунок спеціального фонду при наявності коштів.

5.14. Проводити індексацію заробітної плати щомісячно відповідно до законодавства України.

5.15. При звільненні працівника виплату всіх нарахованих йому сум проводити в день звільнення (ст. 116 КЗпП України).

5.16. Не приймати в односторонньому порядку (без узгодження з профспілковою організацією) рішень, що змінюють для працівників, встановлені в Колективному договорі умови праці.

    Профспілкова організація зобов'язується:

5.17. Брати участь у вирішенні питань про заробітну плату, надбавки, доплати, премії, надання матеріальної допомоги викладачам і співробітникам коледжу.

5.18. Перевіряти правильність розрахунків із зарплати, домагатись своєчасності виплати, регулярності доведення до працівників розмірів їх заробітку.

5.19. Своєчасно розглядати скарги і заяви працівників з питань оплати праці, трудових відношень.

5.20. Проводити перевірку правильності оплати за листами непрацездатності, виплати різних видів допомоги.

5.21. Надавати працівникам необхідну консультативну допомогу щодо питань оплати праці.

5.22. Представляти інтереси працівників при розгляді трудових спорів щодо оплати праці в комісії з трудових спорів ( ст. 226 КЗпП України).

    Сторони домовились

Сприяти підвищенню заробітної плати та матеріальної допомоги працівникам ВК ДДАЕУ відповідно до встановлених державою гарантій (ст.ст. 57,61 Закону України "Про освіту").

 

Розділ VI

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Адміністрація зобов'язується:

6.1.  Визнавати право студентів брати участь в профспілковій організації ВК ДДАЕУ та органах студентського самоврядування (студентській раді) через уповноважених представників.

6.2. Забезпечити представництво профспілковому комітету та органів студентського самоврядування (студентської ради) ВК ДДАЕУ у стипендіальній комісії та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) студентські питання.

6.3.  Планування та розподіл коштів ВК ДДАЕУ, які безпосередньо стосуються інтересів студентів, проводити за участю представників профкому та органів студентського самоврядування (студентської ради).

6.4. За погодженням із профспілковим комітетом коледжу та органом студентського самоврядування (студентською радою):

   - затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку ВК ДДАЕУ, Положення про студентський гуртожиток ВК ДДАЕУ, Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку ВК ДДАЕУ, графік освітнього процесу;

    -  заохочувати студентів за успіхи в навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі;

    -   надавати матеріальну допомогу;

    -  видавати накази про відрахування студентів з коледжу за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього трудового розпорядку ВК ДДАЕУ, за скоєння аморального вчинку, несумісного з продовженням навчання у студентському колективі;

    -  видавати накази, розпорядження, положення, які стосуються умов навчання, проживання, побуту, дозвілля та оздоровлення студентів.

6.5. Надавати профспілковому комітету та органам студентського самоврядування необхідну інформацію (крім конфіденційної) з питань, які стосуються студентів.

6.6.  Створити фонд соціальної допомоги студентам у загальному розмірі до 10 відсотків стипендіального фонду та використовувати його згідно Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ.

6.7.  Використовувати житловий фонд гуртожитку відповідно до Положення про гуртожиток Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ.

6.8. Спільно з профспілковим комітетом та органом студентського самоврядування (студентською радою) організовувати та проводити відпочинок студентів.

    Профспілкова організація зобов'язується:

6.9. Визнавати право студентів брати участь в профспілковій організації ВК ДДАЕУ та органах студентського самоврядування (студентській раді) через уповноважених представників.

6.10.  Брати участь у розподілі та раціональному використанню коштів, які виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи.

6.11.  Брати участь в обговоренні та розробці нормативних актів коледжу, що стосуються студентів.

6.12.  Спільно з органами студентського самоврядування (студентською радою) ВК ДДАЕУ приймати участь у роботі стипендіальній комісії та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) студентські питання.

6.13.  Здійснювати облік студентів, які потребують допомоги, та надавати допомогу згідно з чинним законодавством.

6.14.  Для підготовки коледжу до нового навчального року створювати студентські бригади та загони з ремонту кімнат в гуртожитку, навчальних приміщень і благоустрою території коледжу.

6.15.  Узгоджувати з адміністрацією проведення культурно-масових, спортивних та громадських заходів, що проводяться на території коледжу і приймати активну участь в їх організації.

 

Розділ VIІ

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

    Адміністрація зобов'язується:

7.1. Забезпечити виконання передбачених комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій  (ст. 20 Закону України «Про охорону праці»,              Додаток 4).

7.2. Забезпечити відповідність умов праці на робочих місцях вимогам нормативних актів про охорону праці (ст. 6, 13 Закону України «Про охорону праці»). З метою покращення умов праці жінок не допускати їх до робіт де потрібно піднімати та переносити вантаж, вага якого перевищує допустимі норми.

7.3. При укладенні трудового договору або при переведенні на іншу роботу інформувати працівника під розпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних або шкідливих виробничих факторів, про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (ст. 5 Закону України «Про охорону праці»).

7.4. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, за її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці,  оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій періодичністю 1 раз на 5 років.

7.5. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам коледжу видавати безкоштовно (за встановленими нормами) спеціальний одяг, взуття й інші засоби індивідуального захисту (Додаток 5). У випадку несвоєчасності видачі компенсувати витрати працівника на їх придбання. (ст. 8 Закону України «Про охорону праці»).

7.6. При прийомі на роботу, а також у процесі роботи проводити медичні огляди працюючих у шкідливих або небезпечних умовах праці (ст. 17 Закону України «Про охорону праці») за кошти коледжу.

При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

Не допускати  до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.

За результатами проходження медичного огляду видавати наказ про допуск до роботи.

Передбачити в кошторисі коледжу фінансування проходження медичного огляду згідно законодавства України.

7.7. Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, переводити за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у відповідності з медичним висновком.

Оплату праці  у таких випадках проводити згідно чинного законодавства.

7.8. У випадку одержання працівником виробничої травми, професійного захворювання, викликаного впливом шкідливих або небезпечних виробничих факторів при виконанні ним трудових обов'язків, дій в інтересах підприємства:

- вимагати відшкодування збитку, заподіяного працівнику у зв'язку з пошкодженням здоров'я за рахунок  фонду соціального страхування від нещасних випадків  і професійних захворювань (ст. 21, 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які привели до втрати працездатності", ст. 9 Закону України  “Про охорону праці”);

- вимагати від фонду соціального страхування від  нещасних випадків і професійних захворювань  виконання його обов'язків з організації профілактики нещасних випадків  і профзахворювань, соціального захисту потерпілих (ст. 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які привели до втрати працездатності»);

- своєчасно і повністю сплачувати у встановленому порядку страхові внески у фонд соціального страхування від нещасних випадків  і професійних захворювань.;

- своєчасно інформувати  робочий орган фонду соціального страхування від нещасних випадків  і професійних захворювань про кожний нещасний випадок чи професійне захворювання, що сталися в коледжі;

- щорічно надавати робочому органу фонду соціального страхування від  нещасних випадків  і професійних захворювань дані про кількість працівників, річній сумі заробітної плати, кількість нещасних випадків і профзахворювань в коледжі за попередній календарний рік.

7.9. Витрачати на профілактичні заходи з охорони праці, щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, які направлені на запобігання нещасних випадків і професійних захворювань не менш 0,2 % від фонду оплати праці (ст. 19 Закону «Про охорону праці»).

7.10.  Організувати навчання працівників з питань охорони праці, профілактики туберкульозу та запобігання поширенню ВІЛ-інфекції.

7.11. Забезпечити підрозділи коледжу аптечками для надання першої невідкладної допомоги та постійно поповнювати її медикаментами.

    Профспілкова організація зобов'язується:

7.12. Забезпечити контроль виконання в ВК ДДАЕУ Закону України «Про охорону праці», комплексних заходів щодо поліпшення умов праці, заслуховувати інформацію адміністрації про хід їх виконання (ст. 247 КЗпП України).

7.13. Взяти участь у розробці комплексних заходів, щодо поліпшення умов праці в коледжі.

 

Розділ VIII

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ

 

    Адміністрація зобов'язується:

8.1. Преміювати і заохочувати працівників усіх категорій на підставі діючих положень за наказами, підписаними директором і погодженими з профспілковим комітетом (ст. 247 КЗпП, Додаток3) за рахунок економії фондів зарплати.                                                                                                                                                

8.2. Надавати матеріальну допомогу працівникам коледжу тільки на підставі заяви працівника за узгодженням із профспілковою організацією (ст. 38 Закону України „Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності”).

8.3. За поданням директору від керівника циклової комісії та голови  профспілкового комітету надавати грошову винагороду ювілярам, які мають стаж роботи в коледжі не менш 15 років у розмірі 50 % посадового окладу за рахунок спецфонду та при наявності коштів. Ювілярами вважаються працівники, яким виповнилось 50 років і далі через 10 років.

8.5. Надавати матеріальну допомогу родині працівника коледжу у випадку його смерті, а також працівнику коледжу у випадку смерті найближчих родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей) за їх заявами.

8.6. Укласти взаємовигідні договори з сільськогосподарськими підприємствами для забезпечення співробітників і студентів коледжу продовольчими товарами.

Сприяти в організації продажу для співробітників і ветеранів праці та пенсіонерів (колишніх співробітників коледжу) продовольчих товарів (картопля, капуста, олія, борошно та ін.) за цінами виробників.

8.7. По можливості надавати одноразову грошову допомогу працівникам у зв’язку з тривалою хворобою, одиноким матерям, неповним сім’ям, учасникам Великої Вітчизняної війни, дітям війни, учасникам бойових дій або прирівняних до них категорій громадян.

8.8. Сприяти нормальній роботі мережі громадського харчування в навчальних корпусах, гуртожитках і на території коледжу.

Профспілкова організація зобов'язується:

8.9. Разом з адміністрацією забезпечити виконання положень Розділу VIII. Захищати соціальні права працівників. Вимагати від адміністрації коледжу та державних органів забезпечення соціальних прав і гарантій трудящих, покращення їх житлових умов, організації харчування, надання матеріальної допомоги.

8.10. Проводити культурно-просвітницьку роботу. Організовувати відпочинок та оздоровлення працівників ВК ДДАЕУ, членів їх сімей і студентів на базі відпочинку „Колос” та інших оздоровчих установах. Домагатись виділення коштів і проводити заходи спрямовані на здешевлення путівок для відпочинку працівників та членів їх сімей.

 

Розділ IX

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

                    Адміністрація зобов’язується:

9.1. Надавати профспілковій організації всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

9.2. Безкоштовно надавати профспілковій організації обладнання, приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст. 249 КЗпП України).

9.3. Згідно із заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перерахування їх в день видачі зарплатні на розрахунковий рахунок профспілкового комітету.

9.4. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих та службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях, переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання, але не менше як 2 години на тиждень (ст.  41 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст. 252 КЗпП України).                          

9.5. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів зі збереженням середньої заробітної плати (ст. 151 Закону України „Про відпустки”).

9.6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

9.7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану (ст.  41 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст. 252 КЗпП України).

9.8. Забезпечити доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб для здійснення профспілковою організацією наданих профспілкам прав контролю за дотриманням законодавства про працю, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.

 

Розділ X

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

              Сторони зобов'язуються:

10.1. Визначити осіб, відповідальних за виконанням окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.

10.2. Двічі на рік (травень, грудень) спільно аналізувати стан (хід) виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профспілкової організації про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Крім цього, періодично проводити зустрічі адміністрації і профспілкової організації, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

10.3. У разі несвоєчасного виконання зобов'язань (положень) аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством (ст. 18 Закону України „Про колективні договори і угоди”).

    Профспілкова організація зобов'язується:

10.4.  Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з директором коледжу, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за цим Колективним договором.

 

Додаток  №1 

до Колективного договору

між адміністрацією та профспілковим комітетом ВК ДДАЕУ

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ

 

1. У сфері освітньої діяльності:

1)      підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з оплатою за контракт в розмірі, погодженому педагогічною радою та затвердженому наказом директора коледжу.

2)      підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;

3)      підготовка до вступу до закладів вищої освіти та до зовнішнього незалежного оцінювання;

4)      підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;

5)      проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо з оплатою за години згідно єдиної тарифної сітки;

6)      проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп'ютерної підготовки, машинопису, підготовки водіїв) за науковим, технічним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, семінарів;

7)      організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

8)      складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок;

9)      видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо).

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

1)  забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету безкоштовно;

2)  розроблення та впровадження, реалізація та супровід програмного забезпечення з навчальною, виробничою та науково-дослідницькою метою;

3)  організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

  3. У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

1)  проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази коледжу, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

2)  надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

3)  організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази коледжу, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

4)  організація, проведення концертно-видовищних заходів.

  4. У сфері побутових послуг:

1)  надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

2)  Забезпечення харчування студентів у коледжі з оплатою відповідно до законодавства.

 5. У сфері житлово-комунальних послуг:

У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання з оплатою 70 грн. за добу (спеціально облаштовані будинки і приміщення - будинки і приміщення, що перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані і в яких створено належні умови для проживання та відпочинку);

2) надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків коледжу для проживання з оплатою 70 грн./добу з урахуванням індексу інфляції, який розраховується починаючи з дати набрання чинності колективним договором, а також надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків коледжу з поліпшеними умовами для проживання з оплатою згідно калькуляції:

осіб, які навчаються або працюють у коледжі;

абітурієнтів коледжу під час вступних іспитів;

осіб, які направлені у відрядження до коледжу;

осіб, які навчаються в іншихзакладах освітиі проживають у гуртожиткахколеджузгідно з рішенням директора;

працівників іншихзакладах освіти, установ та організацій;

3) надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-2 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;

4) заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання:

- у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;

- на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, у встановленні:

- поліпшеного обладнання;

- нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами;

6. Інші послуги:

1)  вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

2)  надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у ВК ДДАЕУ;

3)  експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

4)  надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо);

5)  забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичним особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у ВК ДДАЕУ;

6)  забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

7)  здійснення палітурних, брошурувальних робіт;

8)  зберігання документів в архіві – 50 грн./місяць з четвертого місяця зберігання;

9)  надання приміщення їдальні для урочистих подій та ритуальних послуг – 150                       грн./добу, оплата за електроенергію згідно фактичного використання – додатково;

10)  надання навчальних корпусів, аудиторій для проведення навчальних занять, конференцій сторонніми особами, організаціями – 1,07  грн./м2 за добу; 

 

 

Директор коледжу                   __________________             В.М. Зелений
 
Головний бухгалтер                 __________________             Л.Ф. Руденко
 
Голова профкому                      __________________             О.М. Чорнойван

                                                        

                                                       

                                                                            Додаток  №2 

                                                                           до Колективного договору

                                                                                          між адміністрацією та

                                                                                          профспілковим комітетом

                                                                                          ВК ДДАЕУ

 

Перелік

посад працівників з ненормованим робочим днем

яким надається додаткова оплачувана відпустка

№ п/п

Назва посади

Тривалість додаткової відпустки в календарних днях

1

Директор

7 днів

2

Заступник директора з НВР

7 днів

3

Заступник директора з АГР

4 дні

4

Завідувач денним відділенням

7 днів

5

Головний бухгалтер

4 дні

6

Завідувач гуртожитку

7 днів

7

Завідувач господарством навчальних корпусів

7 днів

8

Юрисконсульт

4 дні

9

Бухгалтер

4 дні

10

Завідувач навчальної лабораторії інформатики

7 днів

11

Начальник штабу цивільної оборони

2 дні

12

Завідувач бібліотеки

2 дні

13

Бібліотекар

2 дні

14

Лаборант

2 дні

15

Секретар-друкарка

4 дні

16

Секретар навчальної частини

4 дні

17

Черговий гуртожитку

5 днів

18

Адміністратор ЄДЕБО

4 дні

19

Фахівець підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників

4 дні

 

Директор коледжу                                                                        В.М. Зелений

 

Головний бухгалтер                                                                      Л.Ф. Руденко

 

Інспектор відділу кадрів                                                               Ю.В. Спірідонова

 

Додаток 3

Затверджено загальними зборами трудового колективу ВК ДДАЕУ

Протокол № _____ від ____ ____________ р.

 

 

Міністерство  освіти і науки України

 

Верхньодніпровський коледж

Дніпровського  державного аграрно-економічного університету

Положення

 

про порядок встановлення та надання працівникам Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ  надбавок, доплат, матеріальної допомоги, премій та інших  грошових винагород

 

             ПОГОДЖЕНО: 

             Директор

             __________ В.М. Зелений

             Голова профкому

            _________ О.М. Чорнойван

                  

 

 

Верхньодніпровськ – 2018 р.

 

1. Загальні положення

1.1. Дане положення  розроблено відповідно до діючого законодавства з метою  матеріального заохочення працівників Верхньодніпровського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету (далі - Коледж) за відповідальність, ініціативу, творчість, багаторічну плідну працю та високі досягнення в роботі.

1.2. Це Положення розроблено на підставі Законів України “Про освіту” і  “Про вищу освіту”, інших нормативно-правових актів, Положення Коледжу та Колективного договору, Галузевої угоди і розповсюджується на педагогічних працівників, та інших працівників Коледжу  (з деякими особливостями та відмінностями щодо структури  надбавок, доплат, премій та інших грошових винагород, їх розміру та джерел виплати стосовно кожної із категорій перелічених працівників).

1.3. Надбавки, доплати, матеріальна допомога, премії та  інші грошові винагороди можуть встановлюватися та надаватися працівникам Коледжу за рахунок коштів загального і спеціального фондів Коледжу в межах кошторисних призначень в розрізі джерел фінансування.

1.4. Надбавки, доплати, матеріальна допомога на оздоровлення та інші грошові винагороди виплачуються тільки на підставі наказу директора.

1.5.  Розмір надбавок, доплат, матеріальних допомог та інших грошових виплат з коштів спеціального фонду Коледжу встановлюються за рішенням директорату, погодженням профкому та з урахуванням чинного законодавства  і обмежується сумами коштів, які закладені на поточний рік в кошторисі Коледжу.

1.6. Премія працівникам коледжу, грошова винагорода працівникам коледжу або щорічна грошова винагорода педагогічним працівникамколеджу (далі – заохочувальні виплати) виплачується за таких умов:

1.6.1. Працівники,  працюють у коледжі за основним місцем роботи.

1.6.2. Педагогічним працівникам, які працюють з погодинною формою оплати праці заохочувальні виплати здійснюється пропорційно їхньому педагогічному навантаженню.

1.6.3. Працівникам коледжу, які прийняті на роботу в поточному році  заохочувальні виплати здійснюються пропорційно відпрацьованому часу.

1.6.4. Заохочувальні виплати працівників, вказаних в п.1.6.2, п.1.6.3 за рішенням адміністрації, може здійснюватися в розмірі до посадового окладу за виконання особливо важливої роботи.

1.6.5. Інші питання щодо преміювання працівників, які не врегульовані даним Положенням вирішуються директором коледжу згідно з чинним законодавством.

 

2. Критерії  преміювання

2.1. Головним критерієм оцінки  праці  педагогічних працівників  при преміюванні є:

- внесок викладача в роботу зі студентами, керівниками підприємств для укладання договорів на підготовку кадрів  та  їх розподіл після закінчення коледжу;

- застосування нетрадиційних  та  ефективних методів виконання курсових робіт;

- залучення до цієї роботи досвідчених фахівців підприємств, розробка тематики курсових робіт, що забезпечують удосконалення виробничих процесів, технологій, устаткування, приладів і т.п.;

– керівництво роботою студентів, які стали переможцями регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад, конкурсів, турнірів;

- використання і пропаганда передового досвіду ведення освітнього процесу;

- рівень якості читання лекцій;

- рівень і якість розробленого методичного забезпечення, методичних розробок, посібників (новизна матеріалу, використання активних методів навчання, формування технічної творчості студентів);

- рівень комп'ютеризації освітнього процесу із курсу і в цілому по цикловій комісії;

- підготовка фахівців на основі використання науково-технічного прогресу і залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовниками;

- проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

- висока якість, наукова і прикладна результативність виконання науково-дослідної роботи, включеної в індивідуальний план роботи викладача;

- підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності, впровадження результатів підвищення кваліфікації в навчально-методичну роботу і наукові дослідження;

- додаткова робота зі студентами, які навчаються за контрактами за денною і заочною формами навчання;

- рейтингова оцінка діяльності циклової комісії, документів, особиста оцінка викладачів.

 2.2. Головним критерієм оцінки праці навчально-допоміжного персоналу коледжу є:

- чітке і своєчасне виконання посадових обов'язків, прояв ініціативи при їх виконанні;

- якісна підготовка навчальних місць до проведення лабораторних робіт;

- стан закріпленого лабораторного устаткування, приміщення і т.п.;

- участь у модернізації, розробці і створенні навчально-лабораторного і демонстраційного устаткування;

- підвищення своєї кваліфікації, освоєння комп'ютерної техніки;

- дотримання трудової дисципліни.

2.3. Показники преміювання адміністративно-господарського персоналу:

- якісне виконання посадових обов'язків;

- перевиконання встановлених планових показників;

- підвищення своєї кваліфікації, здатність виконувати  обов’язки за двома і більше суміжними посадами (обов'язками);

-   забезпечення збереження і цілості майна, устаткування, приладів;

-   освоєння і використання в роботі комп'ютерної техніки;

-   своєчасність і  достовірність бухгалтерських і статистичних звітів;

-   дотримання трудового розпорядку.

2.4. Максимальний розмір премії співробітника за один місяць не повинен перевищувати, як правило, розміру його посадового окладу.

2.5. Різновидами премій можуть бути: за результатами роботи за навчальний рік, календарний рік, семестр, квартал; за розробку, впровадження та опанування новітніми технологіями в роботі; за виконання особливо важливої роботи; в зв’язку з нагородженням державними нагородами, присвоєнням почесного звання; присвоєння наукового ступеня доктора наук; до професійних свят; до ювілейних дат; за багаторічну  сумлінну працю.

3. Види, розміри і порядок встановлення та надання надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій та інших грошових винагород

3.1. Надбавки до посадових окладів

 Надбавки до посадових окладів можуть встановлюватись:

3.1.1. Працівникам, котрі працюють в Коледжі на постійній основі:

           а) за високі досягнення у праці;

           б) за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

           в) за складність, напруженість і відповідальність у роботі;

Оскільки зазначені надбавки різні за характером та призначенням,  вони можуть встановлюватись  працівникові незалежно одна від одної. Розмір всіх  цих  надбавок для працівника Коледжу не повинен перевищувати 50% від посадового окладу.

Перелічені надбавки можуть встановлюватися працівникам, які працюють в Коледжі на постійній основі,  в тому числі педагогічним працівникам Коледжу, котрі забезпечують навчальний процес у коледжах, за рахунок коштів загального або спеціального фонду в межах кошторисних призначень у розрізі відповідних джерел фінансування.

Ці надбавки встановлюються на календарний рік за поданням керівників відповідних структурних підрозділів або на період виконання важливих робіт.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

Підстава: Постанова КМ України № 1298 від 30.08.2002, лист МОН України від 22.12.2003 № 1\9-589 та колективний договір Коледжу. Наказ МОН України №557 від 26.09.2005 р.

3.1.2. Працівникам  Коледжу  - за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:  “народний” - у розмірі 40 відсотків, “заслужений” – 20 відсотків від посадового окладу ( ставки заробітної плати);

за спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” – у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” – 15 відсотків, “майстер спорту” – 10 відсотків від посадового окладу .

Надбавки за почесні звання та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням.  Ці надбавки встановлюються за заявами працівників з моменту присвоєння відповідних  звань. Вони встановлюються на весь період роботи працівників в Коледжі.

За наявності  двох або  більше звань надбавка встановлюється за вищим із них.

Підстава: Постанова КМ України № 1298 від 30.08.2002р. Наказ МОН України №557  від 26.09.2005р.

3.1.3. Працівникам Коледжу за знання та використання в роботі іноземної мови : однієї європейської –10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати).

Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

Підстава: Постанова КМ України № 1298 від 30.08.2002р. Наказ МОН України №557  від 26.09.2005р.

 3.1.4. Водіям автомобілів - надбавки за класність в таких розмірах: водіям 2-го класу – 10% та водіям 1-го класу – 25% від установленої тарифної ставки за відпрацьований час. Ці надбавки встановлюються водіям за поданням  завідуючого гаражем з дати прийняття водія на роботу і на період його роботи на цій посаді в Коледжі.

Підстава: Постанова КМ України № 1298 від  20.08.2002, копія документа на право водіння автомобіля. Наказ МОН України №557  від 26.09.2005.

 3.1.5. Встановлювати  надбавку за вислугу років педагогічним та науково - педагогічним працівникам  Коледжу, які  займають посади згідно  з переліком затвердженим  Постановою КМУ №963 від 14.06.2000. Надбавка  виплачується щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно від стажу педагогічної роботи :

понад 3 роки      - 10%

понад 10 років   - 20%

понад 20 років   - 30%

Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем коли виникло таке  право.

Підстава : Постанова КМУ №78 від 31.01.2001., трудова книжка, наказ по закладу.

3.2. Доплати до посадових окладів

Доплати до посадових окладів можуть встановлюватися:

3.2.1. Працівникам Університету – доплати у розмірі до 50 відсотків від посадового окладу  в таких випадках:

а) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

б) за суміщення посад (професій);       

в) за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Ці доплати встановлюються   працівникам  Коледжу, які  працюють в Коледжі на постійній основі, крім керівників та їх заступників.

Підстава: Постанова КМ України №1298 від 30.08.2002, подання керівників структурних підрозділів; Наказ МОН України №557  від 26.09.2005

3.2.2. Працівникам Коледжу за роботу в нічний час - доплати  у розмірі до 40 % від посадового окладу (годинної тарифної ставки), за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку, якщо вищий розмір не визначено законодавством.

Підстава: Постанова КМ України №1298 від 30.08.2002; графік роботи, табелі обліку робочого часу.

3.2.3. Працівникам  Коледжу  - доплати за звання:

«методист» – у граничному розмірі 15 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати);

Зазначені доплати встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним званням. Така відповідність визначається директором. Ці доплати встановлюються за заявами працівників з дати присвоєння їм звань.Підстава: Постанова КМ України № 1298 від 30.08.2002.

3.2.4. Працівникам Коледжу - доплати за наукові ступені:

доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків від посадового окладу;

кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків від посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. Така відповідність визначається директором. Ці доплати встановлюються за заявами працівників з дати присвоєнням  їм ступеня.

Підстава: Постанова КМ України № 1298 від 30.08.2002.

3.2.5. Працівникам Коледжу за використання в роботі дезинфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті  прибиранням туалетів - доплати у розмірі 10 відсотків від посадового (місячного) окладу.

Підстава: Постанова КМ України № 1298 від 20.08.2002, подання завідувача господарського відділу.

3.2.6. Працівникам бібліотеки  встановити :

 надбавку  за особливі умови роботи в розмірі 50% посадового окладу;

 доплату  за  вислугу років  залежно від стажу роботи :

понад 3 роки-  10%

понад 10років -20%

понад 20 років -30%

 Підстава : Постанова КМУ №1073 від 30.09.2009 ; Постанова КМУ №84 від 22.01.2005.

3.3. Матеріальна допомога

Матеріальна допомога може  надаватись:

3.3.1. Педагогічним працівникам, працівникам бібліотеки Коледжу, згідно чинного законодавства, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі одного посадового окладу один раз на рік із коштів загального або спеціального фонду Коледжу.

Підстава: Закони України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Постанова КМУ №1062 від 30.09.2009, наказ  про надання відпустки.

3.3.2. Працівникам Коледжу - матеріальна допомога  для вирішення соціально- побутових проблем в сумі, що не перевищує один посадовий оклад на рік, в межах кошторисних призначень  з коштів спеціального та загального фонду Коледжу .

Підстава: Закон України „Про вищу освіту”, Постанова Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002р., Колективний договір, заява  працівника.

3.4. Премії

 Премії  працівникам Коледжу (в тому числі головам циклових комісій) можуть надаватись у межах коштів на оплату праці відповідно до їхнього особистого внеску  в загальні результати роботи в  таких випадках:

1)     за підсумками роботи за повний робочий  місяць, квартал, рік.

2)     за своєчасне і якісне виконання особливо важливих робіт, проведення  студентських  конференцій, видання навчальних  посібників, іншої  навчально-методичної  і  наукової  літератури, підготовку  проектів локальних нормативно-правових актів, звітів та іншої документації,  тощо ;

3)     за впровадження у навчальний процес і наукову діяльність сучасних методів навчання і досліджень;

4)     за досягнення у підготовці студентів;

5)     за зразкове проведення студентських  практик  та  виконання  наукових  досліджень ;

6)     за  зразкову  організацію студентської науково-дослідницької роботи;

7)      за досягнення працівників Коледжу у освітній, науковій, управлінській  та господарській діяльності до святкових днів, передбачених  ст.73 КЗпП України та до наступних святкових дат: -  Дня Захисника України; - Дня працівника сільського господарства; -  Дня юриста; - Дня бухгалтера; - Дня Збройних сил України; - Дня знань; - Дня працівника освіти, та ювілейних дат заснування ДДАЕУ, ВК ДДАЕУ, які кратні 5 рокам».                         

Підстава: Закон України  “Про вищу освіту”, Постанова КМ України № 1298 від 30.08.2002, Колективний договір, рішення директорату, наказ директора .

3.5. Інші грошові винагороди

3.5.1. Працівникам Коледжу може надаватися грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу  за рахунок економії фонду заробітної плати в межах кошторисних призначень.

3.5.2. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам
надається  за  сумлінну  працю,   зразкове   виконання   службових
обов'язків  за  умови  досягнення  ними успіхів у вихованні дітей,
навчанні, професійній підготовці студентської   молоді,   методичному   забезпеченні, відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни та здійснюється в  межах загальних  коштів,  передбачених кошторисом закладу освіти.

Підстава: Колективний договір Коледжу.

    3.6.  Критерії часткового зменшення розміру премії, грошової винагороди працівникам коледжу, щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам.

3.6.1.  Підстави для часткового зменшення розміру премії працівникам коледжу, грошової винагороди працівникам коледжу або щорічної грошової винагороди педагогічним працівникамколеджу (далі – заохочувальні виплати):

- Несвоєчасне або неякісне виконання своїх посадових обов’язків;

- Недотримання під час виконання трудових обов`язків вимог чинного законодавства;

- Недотримання під час виконання трудових обов`язків вимог локальних нормативних актів коледжу.

За вказаними підставами може бути застосовано або дисциплінарне стягнення або зменшення розміру заохочувальної виплати.

У разі виникнення однієї з перелічених у цьому пункті підстав остаточне рішення щодо зменшення розміру заохочувальної виплати або застосування дисциплінарного стягнення, приймає директор коледжу.

3.6.2. Перелічені в пункті 3.6.1. цього Положення підстави в кожному конкретному випадку  обов’язково повинні бути підтверджені доповідними записками керівників структурних підрозділів,  або іншими документами (акт, службова записка та ін.) із зазначенням відповідного пункту посадової інструкції, або посиланням на норму нормативно-правового акту чи норму локального нормативного акту коледжу.

3.6.3. За кожне з порушень,вказаних в п.3.6.1. цього Положення, які не стали підставою для застосування дисциплінарного стягнення, сума заохочувальної виплати зменшується на 5%.

3.6.4. Загальний відсоток зменшення розміру заохочувальної виплати визначається шляхом додавання відсотків за кожне з порушень, що перелічені в п.3.6.1. цього Положення, які не стали підставою для застосування дисциплінарного стягнення.

         Рішення про загальний відсоток зменшення розміру заохочувальної виплати конкретного працівника приймається на директораті на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів або інших підтверджуючих документів (акта, службової записки та ін.) з урахуванням ступеня (суттєвості) та систематичності порушень, а також заподіяної порушенням шкоди.

         Загальний відсоток зменшення розміру однієї заохочувальної виплати  не повинен перевищувати 80% належної до виплати суми».

3.6.5. Протягом строку дiї дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до працiвника не застосовуються.

         При зменшенні розміру заохочувальної виплати враховуються ті підстави, які виникли в період роботи, за який здійснюється виплата.

         За кожне окреме порушення з перелічених в п.3.6.1. цього Положення може бути застосовано лише одне зменшення розміру премії або грошової винагороди або щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам.

3.6.6.    Профспілковий комітет здійснює погодження преміювання працівників в триденний строк з моментунадходження подання директора коледжу.

 

4. Прикінцеві положення

 Надбавки за особливі умови праці відповідним працівникам встановлюються згідно з чинним законодавством.

Наказ про встановлення, зміну розмірів або скасування доплат, надбавок вноситься відділом кадрів на підставі службових записок керівника підрозділу і підписується директором.

Головний бухгалтер                                       Л.Ф. Руденко

    

Інспектор відділу кадрів                                Ю.В. Спірідонова    

 

 

Додаток №4

«Погоджено»                                                                                                                                                 «Затверджую»

     Голова профспілкової організації ВК ДДАЕУ                                                                                                             Директор ВК ДДАЕУ

____________________ О. М. Чорнойван                                                                                                                ___________________  В.М. Зелений

«___» _______________ 20 ___ р.                                                                                                                               «___» _____________20 ___ р.

Комплексні заходи

по досягненню нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого

травматизму, професійних захворювань і аварій

 

п/п

Найменування заходів (робіт)

Вартість робіт, грн.

Досягнутий результат

Строк виконання

Особи відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

Асигновано, грн.

Фактично витрачено, грн.

 

1.

 

Приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці щодо:

-          захисту працюючих від ураження еле­ктричним струмом, дії статичної елек­трики та розрядів блискавок;

-          систем природного та штучного освіт­лення навчальних, адміністративних та виробничих приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо;

-           щорічного обслуговування установок для на­грівання повітря навчальних, виро­бничих, адміністративних та інших приміщень;

 

 

 

 

 

4000

 

 

1000

 

 

 

 

3500

 

 

 

 

 

 

 

Щорічно до 01.10

 

 

Постійно

 

 

 

 

Щорічно до 01.10

 

Заступник директора з АГР

 

2.

Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виста­вок, придбання необхідних норма­тивно-правових актів, наочних по­сібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці.

 

 

1000

 

 

Згідно графіку

Керівники підрозділів

 

3.

Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці поса­дових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, органі­зація лекцій, семінарів та консуль­тацій із зазначених питань

 

1200

 

 

Щорічно до 01.10

Інженер з охорони праці

 

4.

Забезпечення працівників спеціаль­ним одягом, взуттям та засобами ін­дивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи за­безпечення мийними засобами та за­собами, що нейтралізують небезпеч­ну дію на організм або шкіру шкід­ливих речовин, у зв'язку з виконан­ням робіт, які не виключають мож­ливості забруднення цими речови­нами).

 

 

4000

 

 

 

Постійно згідно норм

Заступник директора з АГР

 

5.

Проведення обов'язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

 

 

 

300

 

 

 

Щорічно до 01.09

Інженер з охорони праці, відділ кадрів

 

6.

Придбання та планове обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

700

 

 

Згідно норм

Відповідальний за протипожежний стан

 

 

Загальна сума асигнувань на рік складає   -              15 700 грн.

Заходи розробив: інженер з охорони праці                                                                                 О.В. Борох

 

                      

             Додаток  №5 

                                                                                        до Колективного договору

                                                                                           між адміністрацією та

                                                                                           профспілковим комітетом

                                                                                           ВК ДДАЕУ

 

 

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безкоштовно

спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

 

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших заходів захисту

Строк експлуатації (місяців)

Примітка (заміна, що дозволяється)

1.

Прибиральник службових приміщень

Халат

Рукавиці гумові

12

6

 

2

Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування

Рукавиці гумові

4

 

3

Слюсар

Рукавиці комб.

4

 

4

Двірник

Рукавиці комб.

4

 

 

 

          В.о.заступника директора з АГР,                                                 

          інженер з охорони праці                                                         О.В.Борох                                                                                                 

 

                         

                                                            

                                                             Додаток  №6 

                                                                                    до Колективного договору

                                                                                        між адміністрацією та

                                                                                        профспілковим комітетом

                                                                                        ВК ДДАЕУ

ПЕРЕЛІК

 професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка  за особливий характер праці

 

№№

Назва професії чи посади

Тривалість додаткової відпустки в календарних днях

            1.         1.

Прибиральники службових приміщень, які зайняті прибиранням загальних убиралень та санвузлів

4

 

 

В.о.заступника директора з АГР,                                                    

інженер з охорони праці                                                           О.В. Борох


 

Дочірні категорії

Back to top