ВИТЯГ

з

 ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО КОЛЕДЖУ

 ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

8.8. Обов'язки старости групи:

8.8.1.Доведення до відома студентів групи розпоряджень, вказівок адміністрації.

8.8.2.Персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять.

8.8.3. Подання в учбову частину щоденної доповідної записки про неявку або запізнення студентів на заняття.

8.8.4. Контроль за дисципліною в групі на заняттях.

8.8.5. Організація розподілу серед студентів групи підручників та навчальних посібників.

8.8.6. Повідомлення студентів про зміни, які вносяться в розклад.

8.8.7. Щоденний контроль за організацією чергування в групі.

8.8.8. Систематичне відвідування старостатів 2 рази на тиждень (вівторок і четвер – після 1 пари), доведення до відома студентів групи інформації отриманої на старостаті.

8.8.9. Представлення групи на засіданнях стипендіальної комісії, нарадах при директору та інших організаційних заходах.

8.9. Розпорядження старости в рамках вищезгаданих функцій є обов'язковим для всіх студентів групи.

8.10 Студенти коледжу зобов'язані:

8.10.1.Систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками з обраної спеціальності.

8.10.2. Підвищувати свій науковий та культурний рівень.

8.10.3. Відвідувати навчальні заняття та виконувати у встановлені терміни всі види робіт, передбачених навчальними планами та програмами.

8.10.4.Дотримуватись вимог і положень цих правил, правил проживання у гуртожитку.

8.10.5. Брати активну участь у суспільно-корисній роботі.

8.10.6. Брати участь у пропаганді наукових знань, а також у інших заходах, які проводяться коледжем серед населення.

8.10.7. Дбайливо ставитись до державного майна (інвентарю, посібників та ін.).

8.10.8. Бути дисциплінованим і охайним як у стінах коледжу, так і на вулиці, громадських місцях.

8.10.9. При відсутності на занятті з поважної причини невідкладно повідомити про це старосту, куратора, а в перший день прибуття на заняття повідомити про причини пропуску занять. У випадку хвороби студентом подається куратору медична довідка встановленого зразка.

8.10.10. На засадах самообслуговування разом з технічним персоналом підтримувати належну чистоту і порядок у всіх навчальних та навчально-виробничих приміщеннях, гуртожитку.

8.10.12. Неухильно дотримуватись правил загальнолюдської етики і моралі, поважати людську гідність, сприяти створенню нормального морально-психологічного клімату в колективі, проявляти турботу про свій духовний і фізичний розвиток.

8.11. За відмінні успіхи в навчанні, високі показники у виробничому житті коледжу для студентів встановлюються такі форми заохочення: подяки; нагородження грамотами, дипломами, цінним подарунком; преміювання.

8.12. За порушення дисципліни, вимог і положень цих Правил до студентів можуть бути застосовані такі стягнення: зауваження, виселення з гуртожитку, відрахування з коледжу.

Відрахування з коледжу неповнолітніх студентів проводиться за згодою батьків, опікунів, піклувальників.

8.13. У випадку псування майна коледжу внаслідок порушення студентом дисципліни, винна особа відшкодовує завдані збитки (за неповнолітніх студентів відшкодовують батьки).

Back to top