ВИТЯГ

 з

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

 ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

4.15. Всі особи, які навчаються у Фаховому Коледжі зобов'язані:

  • дотримуватися вимог законодавства, Статуту ДДАЕУ, цього Положення та Правил внутрішнього трудового розпорядку Фахового Коледжу;
  • виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
  • виконувати вимоги освітньо-професійної програми (індивідуального навчального плану (за наявності)), дотримуючись академічної доброчесності, та досягти визначених для відповідного рівня освіти результатів навчання.

4.15.1.  Окрім того, здобувачі освіти зобов'язані:

- відвідувати заняття згідно з розкладом та графіком освітнього процесу, вчасно інформувати відповідне відділення  у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати лабораторні, контрольні роботи тощо;

-  виконувати вимоги навчального плану та дотримуватися графіка освітнього процесу;

- систематично та глибоко оволодівати теоретичними і практичними уміннями й навичками за обраною спеціальністю;

- підвищувати свій освітній і культурний рівень, дотримуватися норм навчальної етики;

- набувати навичок організаційної, навчальної та виховної роботи;

- брати участь у громадському й культурному житті Фахового Коледжу;

- дбати про підвищення авторитету Фахового Коледжу;

- гідно нести звання студента, поважати людську гідність викладачів та всіх членів трудового колективу;

- постійно прагнути до морального та фізичного вдосконалення;

- дбайливо і бережно ставитись до аудиторного обладнання, приладів, обчислювальної техніки, книжкового фонду, іншого майна Фахового Коледжу;

- виконувати інші вимоги, встановлені для здобувачів освіти законодавством.

  4.16. За успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній та суспільно-культурній роботі здобувача освіти встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

  4.17. За завдану матеріальну шкоду внаслідок навмисного шкідливого вчинку або халатного ставлення до інвентарю, обладнання на винну особу може бути накладено відшкодування збитків у встановленому законодавством України порядку.

  4.18. За порушення вимог цього Положення, Статуту ДДАЕУ, Правил внутрішнього трудового розпорядку Фахового Коледжу, навчальної дисципліни, Правил проживання в  гуртожитку, невиконання інших вимог нормативно-правових актів до здобувача освіти, іншої особи, яка навчається у Фаховому Коледжі, можуть застосовуватися заходи відповідно до законодавства.

4.19. Особи, які навчаються у Фаховому Коледжі, можуть бути відраховані:

 - за власним бажанням; - у зв'язку з переведенням до іншого закладу освіти; - за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК; - за академічну неуспішність; - за  порушення  навчальної  дисципліни і Правил внутрішнього трудового розпорядку Фахового Коледжу;

 - в інших випадках, визначених законодавством.

Back to top