ВИТЯГ

 з

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

 ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

4.15. Всі особи, які навчаються у Фаховому Коледжі зобов'язані:

  • дотримуватися вимог законодавства, Статуту ДДАЕУ, цього Положення та Правил внутрішнього трудового розпорядку Фахового Коледжу;
  • виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
  • виконувати вимоги освітньо-професійної програми (індивідуального навчального плану (за наявності)), дотримуючись академічної доброчесності, та досягти визначених для відповідного рівня освіти результатів навчання.

4.15.1.  Окрім того, здобувачі освіти зобов'язані:

- відвідувати заняття згідно з розкладом та графіком освітнього процесу, вчасно інформувати відповідне відділення  у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати лабораторні, контрольні роботи тощо;

-  виконувати вимоги навчального плану та дотримуватися графіка освітнього процесу;

- систематично та глибоко оволодівати теоретичними і практичними уміннями й навичками за обраною спеціальністю;

- підвищувати свій освітній і культурний рівень, дотримуватися норм навчальної етики;

- набувати навичок організаційної, навчальної та виховної роботи;

- брати участь у громадському й культурному житті Фахового Коледжу;

- дбати про підвищення авторитету Фахового Коледжу;

- гідно нести звання студента, поважати людську гідність викладачів та всіх членів трудового колективу;

- постійно прагнути до морального та фізичного вдосконалення;

- дбайливо і бережно ставитись до аудиторного обладнання, приладів, обчислювальної техніки, книжкового фонду, іншого майна Фахового Коледжу;

- виконувати інші вимоги, встановлені для здобувачів освіти законодавством.

  4.16. За успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній та суспільно-культурній роботі здобувача освіти встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

  4.17. За завдану матеріальну шкоду внаслідок навмисного шкідливого вчинку або халатного ставлення до інвентарю, обладнання на винну особу може бути накладено відшкодування збитків у встановленому законодавством України порядку.

  4.18. За порушення вимог цього Положення, Статуту ДДАЕУ, Правил внутрішнього трудового розпорядку Фахового Коледжу, навчальної дисципліни, Правил проживання в  гуртожитку, невиконання інших вимог нормативно-правових актів до здобувача освіти, іншої особи, яка навчається у Фаховому Коледжі, можуть застосовуватися заходи відповідно до законодавства.

4.19. Особи, які навчаються у Фаховому Коледжі, можуть бути відраховані:

 - за власним бажанням; - у зв'язку з переведенням до іншого закладу освіти; - за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК; - за академічну неуспішність; - за  порушення  навчальної  дисципліни і Правил внутрішнього трудового розпорядку Фахового Коледжу;

 - в інших випадках, визначених законодавством.

ВИТЯГ

з

 ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО КОЛЕДЖУ

 ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

8.8. Обов'язки старости групи:

8.8.1.Доведення до відома студентів групи розпоряджень, вказівок адміністрації.

8.8.2.Персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять.

8.8.3. Подання в учбову частину щоденної доповідної записки про неявку або запізнення студентів на заняття.

8.8.4. Контроль за дисципліною в групі на заняттях.

8.8.5. Організація розподілу серед студентів групи підручників та навчальних посібників.

8.8.6. Повідомлення студентів про зміни, які вносяться в розклад.

8.8.7. Щоденний контроль за організацією чергування в групі.

8.8.8. Систематичне відвідування старостатів 2 рази на тиждень (вівторок і четвер – після 1 пари), доведення до відома студентів групи інформації отриманої на старостаті.

8.8.9. Представлення групи на засіданнях стипендіальної комісії, нарадах при директору та інших організаційних заходах.

8.9. Розпорядження старости в рамках вищезгаданих функцій є обов'язковим для всіх студентів групи.

8.10 Студенти коледжу зобов'язані:

8.10.1.Систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками з обраної спеціальності.

8.10.2. Підвищувати свій науковий та культурний рівень.

8.10.3. Відвідувати навчальні заняття та виконувати у встановлені терміни всі види робіт, передбачених навчальними планами та програмами.

8.10.4.Дотримуватись вимог і положень цих правил, правил проживання у гуртожитку.

8.10.5. Брати активну участь у суспільно-корисній роботі.

8.10.6. Брати участь у пропаганді наукових знань, а також у інших заходах, які проводяться коледжем серед населення.

8.10.7. Дбайливо ставитись до державного майна (інвентарю, посібників та ін.).

8.10.8. Бути дисциплінованим і охайним як у стінах коледжу, так і на вулиці, громадських місцях.

8.10.9. При відсутності на занятті з поважної причини невідкладно повідомити про це старосту, куратора, а в перший день прибуття на заняття повідомити про причини пропуску занять. У випадку хвороби студентом подається куратору медична довідка встановленого зразка.

8.10.10. На засадах самообслуговування разом з технічним персоналом підтримувати належну чистоту і порядок у всіх навчальних та навчально-виробничих приміщеннях, гуртожитку.

8.10.12. Неухильно дотримуватись правил загальнолюдської етики і моралі, поважати людську гідність, сприяти створенню нормального морально-психологічного клімату в колективі, проявляти турботу про свій духовний і фізичний розвиток.

8.11. За відмінні успіхи в навчанні, високі показники у виробничому житті коледжу для студентів встановлюються такі форми заохочення: подяки; нагородження грамотами, дипломами, цінним подарунком; преміювання.

8.12. За порушення дисципліни, вимог і положень цих Правил до студентів можуть бути застосовані такі стягнення: зауваження, виселення з гуртожитку, відрахування з коледжу.

Відрахування з коледжу неповнолітніх студентів проводиться за згодою батьків, опікунів, піклувальників.

8.13. У випадку псування майна коледжу внаслідок порушення студентом дисципліни, винна особа відшкодовує завдані збитки (за неповнолітніх студентів відшкодовують батьки).

Back to top