Показники

рейтингової системи оцінювання освітньої, методичної,

наукової та організаційно-виховної

 роботи викладачів

Верхньодніпровського коледжу

ДДАЕУ за 2020 – 2021 н.р.

 

Рейтингова оцінка освітньої,

методичної, наукової та організаційно-виховної роботи Верхньодніпровського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

за 2020 – 2021 н.р.

1.  Навчальна робота

          Кількість викладачів згідно штатного розкладу – 28 чол.; загальна кількість занять – 17664,4 год., з них практичних – 9032, кількість навчальних груп – 21.

          Загальна кількість студентів – 350 чол., в т.ч. денного відділення –261 чол.; заочного – 89 чол.

          За результатами роботи екзаменаційної комісії з підсумкової атестації кількість студентів, які здали підсумкову атестацію на «відмінно» - 25 чоловік, на «добре» - 40 чол.

          Нестандартні види занять (лекції, диспути, конференції тощо) були проведені в 21 групах.

Н=Н1+Н2+Н3

         

          І. Оцінка навчальної роботи в балах

Н1=В1+В2+В3+В4

де В1 – загальна кількість занять в годинах, поділена на кількість викладачів, поділена на 10.

          В1 =17664,4:28:10=63,09

В2 – кількість практичних занять в годинах поділена на загальну кількість занять в годинах

          В2 =9032:17428 =0,52

В3 – кількість годин нових курсів, поділена на 10

          В3 = 0

В4 – курси, оновлені на 50% (кількість годин, поділена на 10)

В4 =0

Н1=63,09+0,52=63,61

          ІІ. Оцінка якості навчальної роботи

          Н2=Я1+Я2+Я3+Я4+Я5+Я6

Де Я1 – кількість студентів, що отримали за сесію середній бал «відмінно», поділена на 10.

          Я1 = 272:10=27,2

Я2 – кількість студентів, що отримали за сесію середній бал «добре», поділена на 10

          Я2=338:10=33,8

Я3 – кількість студентів, що отримали за сесію середній бал незадовільно, поділена на 10.

          Я3=0

Я4 – кількість студентів, які здали підсумкову атестацію на «відмінно», поділена на 5

          Я4=20:5=4,0

Я5 – кількість студентів, які здали підсумкову атестацію на «добре» поділена на 5

          Я5=47:5=9,4

Я6 – кількість незахищених дипломних робіт

          Я6 = 0

Н2=27,2+33,8+0+4+9,4=74,4

Застосування інноваційних форм і методів роботи

          Н3=І1+І2+І3+І4+І5+І6

І1 – застосування у освітньому процесі ПЕОМ (1 бал за кожну академічну групу); 11=1 х 21= 21

І2 – проведення або участь в експерименті в межах області (2 бали за кожну групу);  12=0

І3 – проведення або участь в експерименті в межах області (2 бали за кожну групу);   13=0

І4 – проведення або участь в експерименті в межах країни (3 бали за кожну групу); 14=7х3=21

І5 – проведення нестандартних видів занять (0,5 балів за кожну групу);

          15=21х0,5=10,5

І6 – застосування елементів Болонської системи освіти (2 бали за кожну групу); 16=21х2=42

Н3 = 21+0+0+21+10,5+42=94,5

Всього за навчальну роботу: Н=63,61+74,4+94,5= 232,51

ІІ. Науково-методична робота

М – оцінка науково-методичної роботи розраховується

М=М1+М2+М3+М4+М5+М6+М7+М8+М9+М10+М11+М12+М13+М14+М15

Де,

М1 – видання та перевидання підручників.

М1 = 0

М2 – видання конспектів лекцій, методичних матеріалів для проведення лабораторних, практичних, семінарських занять – 3 бали за 1 д.а.

М2=603*3=1809

М3 – розробка робочих програм в межах коледжу – 2 бали за одну програму, переробка робочих програм – 0,2 бали за одну програму

М3= 104*2=208

М4 – розробка і впровадження нових лабораторних робіт – 2 бала за 1 лабораторну роботу;

М4 = 0

М5 – розробка і впровадження наочних посібників, ел. варіантів – 3 бали за один навчальний посібник;

М5=53*3=159,0

М6 – підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін – 5 балів за 1 навчальну дисципліну.

М6=0

М7 – складання екзаменаційних білетів – 2 бали за комплект білетів;

М7=34*2=68

М8 – складання комплекту завдань для модульного та підсумкового контролю – 2 бали (за 25 завдань);

М8=382*2/25=30,56

М9 – складання комплекту завдань для тестового контролю знань – 2 бали;

М9=307*2=614

М10 – участь у роботі науково-методичних комісій, семінарів, конференцій, заходах, що проводяться Мінагрополітики та МОН України – 3 бали (за один захід);

М10=111*3=333

М11 – рецензування навчальних програм, підручників, навчальних посібників, довідників, експонатів на конкурси педагогічного досвіду та технічної творчості молоді – 4 бали (за одну рецензію);

М11=17*4=68

М12 – підготовка і демонстрація експонатів та методичних розробок на конкурсах в НМЦ з підготовки молодших спеціалістів Мінагрополітики України, МОН України – 10 балів, підготовка і демонстрація експоната на конкурсах педагогічного досвіду та технічної творчості на рівні міста та області – 5 балів;

М12=17*10=170

М13 – написання робіт у фахових виданнях, у науково-методичних збірниках – 5 балів за одну роботу;

М13=2*5=10

М14 – проведення відкритих занять, відкритих виховних годин, тематичних вечорів з навчальних дисциплін – 1 бал за 1 проведений захід;

М14=7*1=7 (заняття)

         44*1=44(виховні заходи)

         18*1=18 (тематичні вечори)

         14*1=14 (олімпіади і конференції)

         19*1=19 (екскурсій)

4+44+18+14+19=99

М15 – проведення та участь в олімпіадах, науково-теоретичних та практичних конференціях на рівні інших навчальних закладів – 5 балів за один захід

          М15=11*5=55

Всього М=0+1809+208+0+159,0++0+68+30,56+614+333+68+170+10+99+55=3623,56

ІІІ. Організаційно-виховна робота

          Загальна кількість ліцензованих місць 200, з них 83 бюджетних місця та 117 місць за контрактною формою навчання, фактична кількість набраних студентів бюджетної форми навчання 83 чол., контрактної форми навчання – 97 чол., відраховано студентів – 30 чоловік, проведено 14 психолого-педагогічних семінарів, конференцій.

О=О1+О2+О3-О4

Де,

О1 – виконання плану ліцензованого набору студентів на бюджетну форму навчання;

О1=Б-А=83/83=1,0

О2 – виконання плану ліцензованого набору студентів на контрактну форму навчання;

О2=Б х А=97/117=0,83

О3 – організація та проведення психолого-педагогічних семінарів, конференцій, круглих столів тощо – 1 бал за кожний захід;

О3=14*1=14

О4 – збереження контингенту студентів;

О4=30*100/350=8,6

Всього О=1,0+0,83+14-8,6=7,23

                   ІV.  Культурно-виховна та спортивно-масова робота

 

          У коледжі діють 7 спортивних секцій (баскетбол чоловічий і жіночий, волейбол чоловічий і жіночий, легка атлетика, настільний теніс, кікбоксинг), працюють 12 гуртків, 6 студій та 2 студентські клуби.

          В коледжі проведена спартакіада по таких видах спорту, як баскетбол, волейбол, легка атлетика.

Крім того, студенти коледжу зайняли призові місця в обласних, Всеукраїнських та міжнародних турнірах:

- Чемпіонат світу з кікбоксингу – І місце;

- Всеукраїнський турнір на кубок федерації елітних боїв – І місце;

- Відкритий кубок Дніпропетровської області з кікбоксингу – два перших місця;

Студентка коледжу приймала участь у обласній олімпіаді з біології, хімії та екології – ІІІ місце.

З метою залучення абітурієнтів до коледжу між командами коледжу та шкіл Верхньодніпровського району проведено 12 циклів гри «Життєвий капітал»

Викладачі та студенти коледжу є членами волонтерських організацій. Коледж брав участь у волонтерських загальноміських акціях, під час яких кошти від реалізації власноручно зроблених художніх виробів були передані для підтримки захисників України.

Розробка анкет і проведення опитування – 8; підготовлено рекомендацій – 12.

Оцінка організаційної та виховної роботи розраховується:

К=К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12

Де:

К1 – наявність спортивних секцій, гуртків, студентських клубів, студій, інших об’єднань студентів за інтересами – 1 бал за одну секцію чи об’єднання

К1=7+12+6+2=27

К2 – досягнення в спортивних змаганнях: міських, обласних – 1 місце 1,5 бали, 2 місце – 1 бал, 3 місце – 0.5 бала:

К2=1*1,5=1,5

К3 – досягнення у спортивних змаганнях: всеукраїнських – 1 місце – 3 бали, ІІ місце – 2,5 бали, ІІІ місце – 2 бали

К3=1*3=3,0

К4 – досягнення у спортивних змаганнях: міжнародних І місце – 5 балів, ІІ місце – 4 бали, ІІІ місце – 3 бали. 

К4 = 1*5=5,0

К5 – підготовка спортсменів-розрядників: - кандидат в майстри спорту – 3 бали; майстер спорту – 4 бали; майстер спорту України міжнародного класу – 5 балів:

К5=4*1=4

К6 – досягнення в конкурсах, фестивалях, які проводились органами студентського самоврядування або суспільними організаціями на рівні міста, області – І місце – 2 бали; ІІ місце – 1,5; -1

К6=0

К7 – досягнення в конкурсах, які проводились студентським самоврядуванням або суспільними організаціями на всеукраїнському рівні – І місце – 5 балів, ІІ – 4, ІІІ – 3

К7=0

К8 – досягнення у фестивалях, конкурсах художньої самодіяльності на рівні міста області: І місце – 1,5 бали, ІІ – 1, ІІІ – 0,5.

К8=0

К9 – досягнення у фестивалях, конкурсах художньої самодіяльності на всеукраїнському рівні І місце – 3 бали, ІІ – 2,5, ІІІ – 2.

К9=0

К10 – участь у роботі журі на конкурсах художньої самодіяльності, КВК, спортивних змаганнях тощо, які проходять між коледжами – 2 бали;

К10=0

К11 – розробка анкет та проведення опитування студентів – 1 бал за одне розроблене анкетування

К11 = 8

К12 – підготовлено рекомендацій – 2 бали

К12 = 12*2=24

Всього: 27+1,5+3+5+4+0+0+0+0+0+8+24=42,5

V. Кадрові характеристики

 

          Фактична кількість викладачів в коледжі – 28 чоловік, з них кандидатів наук – 1 чол., викладачів-методистів – 4 чол., старших викладачів – 1 чол., вищої категорії – 23 чол., першої категорії – 2 чол., другої категорії – 0 чол., спеціалістів – 3 чол., старший викладач – 1 чол. Всі викладачі мають повну вищу освіту, в поточному році 28 викладачів підвищили кваліфікацію.

Х=Х1+Х2+Х3+Х4+Х5

Х1 – посадові характеристики;

Х2 – нагороди і звання;

Х3 – освітній рівень викладачів;

Х4 – підвищення кваліфікації та перепідготовка;

Х5 – науково-педагогічний стаж педагогічного працівника.

Де,

          Х1(посадові характеристики) = (П1+П2+П3+П4+П5+П6)/ загальну кількість викладачів коледжу: Х1=(6+20+92+6+0+3+4)/28=4,7

П1 – кількість кандидатів наук (6 балів за кожного) – 1*6=6

П2 – кількість викладачів-методистів (5 балів за кожного) – 4*5=20

П3 – спеціалісти вищої категорії (4 бали за кожного) – 23*4=92

П4 – спеціалісти 1 категорії (3 бали за кожного) – 2*3=6

П5 – спеціалісти 2 категорії (2 бали за кожного) – 0

П6 – спеціалісти (1 бал за кожного) – 3*1=3

П7 – старший викладач(4 бали за кожного)  – 1*4=4

Х2 (нагороди і звання)=(С1+С2+С3+С4+С5+С6):

С1 – відмінники освіти МОН України (6 балів за кожного) – 0

С2 – Знак пошани (5 балів за кожного) – 0

С3 – відмінники аграрної освіти (4 бали за кожного) – 0

С4 – нагороди на рівні області (3бали за кожну) – 3

С5 – нагороди на рівні району (2 бали за кожну) – 0

С6 – нагороди на рівні коледжу (1 бал за кожну)/ кількість викладачів, що отримали нагороди – 0

Х2 = 3

Х3 (освітній рівень викладачів) = (Р1+Р2+Р3+Р4)/ загальну кількість викладачів коледжу: (4+15+56+0)/28=2,7

Р1 – аспірантура (4 бали за кожного викладача) – 1*4=4

Р2 – магістратура (3 бали за кожного викладача) – 5*3=15

Р3 – повна вища освіта (2 бали) – 28*2=56

Р4 – н/вища освіта (1 бал) + середня спеціальна освіта (0,5 бали) – 0

Х4 (підвищення кваліфікації та перепідготовка) – викладачі, які пройшли перепідготовку в поточному році (1 бал за кожного) 28* 1 = 28

Х5 – 1 бал за 1 рік науково-педагогічного стажу/ загальну кількість викладачів – 0

Всього: Х=4,7+3+2,7+28+0=38,4

VІ. Фінансово-економічна діяльність та матеріально-технічна база

 

          За поточний рік коледж раціонально використав бюджетні і позабюджетні кошти, забезпеченість аудиторіями – 100%, лабораторіями для практичних і лабораторних занять – 80%, навчальна майстерня для проведення практик, базові господарства відповідають фаховій підготовці.

Ф – фінансово-економічна діяльність та матеріально-технічна база розраховується:

Ф=Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6

Де,

Ф1 – раціональне і повне використання бюджетних коштів загального фонду: повне – 3 бали, часткове – 2 бали : 3

Ф1 = 3

Ф2 – раціональне і повне використання позабюджетних коштів – 5 балів, часткове – 4 : 5

Ф2 = 5

Ф3 – забезпеченість аудиторним фондом: 100% - 3 бали, 80% - 2 бали, 50% - 1бал, нераціональне використання аудиторного фонду –(мінус 2 бали) : 3

Ф3 = 3

Ф4 – забезпечення для проведення оснащеними лабораторіями практичних і лабораторних занять з навчальних дисциплін: 100% - 5 балів, 80% - 4 бали, 50% - 3 бали: 4

Ф4 = 4

Ф5 – наявність дослідних ділянок, віваріїв, ферм, навчальних майстерень для проведення практичних занять: 100% - 5 балів, 80% - 4 бали, 50% - 3 бали: 5

Ф5 = 5

Ф6 – наявність відповідних фаховій підготовці базових господарств: так – 4 бали, ні – 1 бал, так, не за фахом –(+2 бали): 4

Ф6 = 4

Ф=3+5+3+4+5+4=24

Загальна рейтингова оцінка Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ

ЗР=Н+М+О+К+Х+Ф

232,51+3623,56+7,23+42,5+38,4+24=3968,19

 

В. о. директора коледжу                                        Володимир ЗЕЛЕНИЙ

Заступник директора з НВР                                  Тетяна НІКОЛАЄВА

Методист                                                                Зоя СЕМЕНЧЕНКО

Юрисконсульт                                                       Олександр ЧОРНОБАЙ

 

 

Відкриті заняття в 2020-2021 н.р.

 1. Коротких О.Р.

Дисципліна «Трудове право»

Тема: «Порядок укладання трудового договору»(практичне заняття)

 1. Спірідонова Ю.В.

Дисципліна: «Цивільне і сімейне право»

Тема: «Аліментні зобов’язання батьків і дітей»

 1. Голубенко О.І.

Дисципліна: «Громадянська освіта»

Тема: «Розв’язання конфліктів у навчальному закладі. Вчимося вирішувати проблему» (практичне заняття)

 1. Комарова Л.В.

Дисципліна «Фізичне виховання»

Тема: «Баскетбол. Техніка прийому та передачі м’яча».

 1. Бобрик О.Б.

Дисципліна «Менеджмент»

Тема: «Менеджер в системі управління».

 1. Вановська Л.В.

Дисципліна «Гроші і кредит»

Тема: «Форми та види кредитів».

 1. Вановська Л.В.

Дисципліна «Фінанси»

Тема: «Податки і податкова система» (сумісне заняття з представниками Центру обслуговування платників податків Кам’янської Державної податкової інспекції).

 

Відкриті виховні заходи

 1. День соборності України – 22 січня.
 2. Конкурс «Осіння мозайка».
 3. Посвята в студенти (економічне відділення)
 4. Посвята в студенти (юридичне відділення)
 5. Реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні.
 6. Флеш-моб до Дня української вишиванки(онлайн).
 7. Проведення батьківських зборів(онлайн).
 8. До Міжнародного Дня Миру – благодійний ярмарок на підтримку воїнів – учасників ООС.
 9. Лекція до Дня жертв голодомору та політичних репресій.
 10. Лекція до Дня пам’яті Героїв Крут.
 11. До Дня Соборності України та проголошення Акту Злуки – флеш-моб.
 12. Святкування Дня бібліотекаря.
 13. Зустріч з лікарями (терапевтом та наркологом).
 14. Цикл лекцій психолога коледжу «Про боулінг та насильство в сім`ї».
 15. Ярмарок вакансій з залученням провідних спеціалістів з обліку, фінансування та право.
 16. До Всесвітнього Дня без тютюну: лекція, на тему: «Мінздрав попереджає…»
 17. Інтелектуальна гра «Юридичне лото».
 18. До 150-річчя правника, письменника, громадсько-політичного діяча Леся Мартовича «Не для слави, а для людей».
 19. Флеш-моб до Дня Небесної Сотні.
 20. Фотопроект «Думаємо, пишемо, спілкуємося українською» (до Дня української писемності та мови).
 21. Флеш-моб «Ми за мир» з нагоди Міжнародного дня миру.
 22. Круглий стіл «Освітяни в ІІІ тисячолітті» до Дня працівника освіти.
 23. Конкурсно-пізнавальний вернісаж «Про подвиги, про доблесть і про славу до Дня Українського козацтва та Дня захисника України».
 24. Виховна година: «Стежинами добра та толерантності».
 25. Квест-гра: «У пошуках солодкого життя до Міжнародного дня студента».
 26. Календарно-обрядове свято «Андріївські вечорниці».
 27. Родинне свято «Від Святого Миколая я даруночка чекаю».
 28. Акція «Запали свічку», присвячена подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні».
 29. Акція «Бережу природу для людського роду» до Всесвітнього дня Землі.
 30. Квест з використання QR-кодів «Europe Day» до Дня Європив Україні.
 31. Онлайн-зустріч із лікарем-пульмонологом Любенецькою Оленою Степанівною: «Короновірус: профілактика, інфікування та поширення».
 32. Виховна година до Дня захисника України: «Україна – край нескорених».
 33. «Революція гідності: ми маємо пам'ятати».
 34. «Герої Крут – для нащадків взірець».
 35. «Небесна сотня – новий символ незалежності».
 36. «Щедра масляна».
 37. Челендж «Шевченківське слово в вінах не старіє».
 38. До 160-річчя від Дня смерті Т.Г. Шевченка «Душа поетова святая живе в святих його речех».
 39. До 90-річчя від дня народження Ліни Костенко – флешмоб відсочитань поезії Ліни Костенко.
 40. До Дня українського добровольця «Добровольці – воїни світла».
 41. До 35-річниці Чорнобильської трагедії. Онлайн-флешмоб «Трагедія, подвиг, пам'ять».
 42. До Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – онлайн-флешмоб.
 43. «Пам'ять про війну, як застереження від її повторення».
 44. Виховна година на тему: «Права жінок. Гендерна рівність».

 

Тематичні вечори з дисциплін

1. Диктант національної єдності.

2. Година спілкування «Ми - у соборній Україні!».

3. Виставка - спомин «Небесна Сотня воїнів Майдану».

4. Народознавче свято з елементами модерну «Масляна прийшла».

5. Екологічна акція «Посади квітку».

6. Тиждень циклової комісії юридичних дисциплін.

7. Тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

8. Тиждень циклової комісії економічних дисциплін.

9. Тиждень циклової комісії обліково-фінансових дисциплін.

10. Година спілкування «Наша мова калинова».

11. Перегляд історичного фільму «Бій під Крутами».

12. Година спілкування «Крути-символ героїзму українського козацтва».

13. Перегляд документального фільму «Свято Злуки. Політика пам’яті».

14. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови».

15. Виставка – пам’яті: «Геноцид нас не зламав».

16. До Дня працівників сільського господарства: зустріч з Головою фермерського господарства «Романцівське» Романець Іваном Олександровичем, який розповів про сучасні інноваційні технології в рослинництві та перспективи впровадження на дослідному полі Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ.

17. До всесвітнього Дня захисту прав споживачів: «Молодь за права споживачів».

18. До Дня українського кіно: «Українське кіно: роки, події, звершення». Онлайн-зустріч з нашим земляком українським актором, театральним режисером, поетом, воїном АТО Романом Володимировичем Семисалом.

Конкурси, конференції та олімпіади

 

 1. Цикл ігор «Життєвий капітал» (12 ігор).
 2. Конкурс «Осіння мозаїка».
 3. Участь у Всеукраїнському пілотному проєкті з упровадження дуальної освіти (наказ МОН від 15.10.2019 №1296);
 4. Участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Педагогічний Оскар-2020»;
 5. Участь у Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми права»: Коротких О.Р. «Правове регулювання трудового договору про дистанційну роботу».
 6. Участь у Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми права»: Коротких О.Р., Тищенко Т.А.: «Деякі питання захисту авторських прав в освіті».
 7. Участь у Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми права»: Спірідонова Ю.В. «Борг у спадок: дії спадкоємців».
 8. Участь у Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми права»: Голубенко І.О. «Відвід (самовідвід) судді у цивільному процесі.
 9. Участь у Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми права»: Карпенко Т.В.
 10. Регіональна олімпіада з біології, хімії та екології (ІІІ місце Ященко О., викладач Середа Т.В.).
 11. Засідання сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН (7 засідань, координував всі засідання - в.о. директора Зелений В.М.)
 12. Подання пропозицій до 74 проєктів стандартів фахової передвищої освіти.
 13. Засідання Акредитаційної Комісії України (3 засідання, брав участь як член АКУ- в.о. директора Зелений В.М.).
 14. Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти України» (брав участь з виступом - в.о. директора Зелений В.М.).

Тема виступу «Проблеми, що виникли під час впровадження підготовки фахівців за дуальною формою в закладах освіти – учасниках пілотного проєкту (на матеріалах Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ)».

 1. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція«Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» (брав участь з виступом).

Тема виступу «Імплементація ЗУ «Про фахову передвищу освіту»: горизонт-2025» ( в.о. директора Зелений В.М.)

 1. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція«Актуальні проблеми права» (брав участь з виступом - в.о. директора Зелений В.М.).

Тема виступу «Закон України «Про фахову передвищу освіту»: підсумки першого року імплементації».

 1. Член робочих груп(в.о. директора Зелений В.М.):
 • МОН – з розробки Умов прийому для здобуття фахової передвищої освіти у 2021 році;
 • МОН – з розробки програми організації і проведення ЄДКІ (Єдиного Державного Кваліфікаційного Іспиту);
 • ДСЯО (Державної служби якості освіти України) – з розробки Положення про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти;
 • ДСЯО – з розробки критеріїв акредитації ОПП та методичних рекомендацій для експертів з акредитації ОПП.
 1. Подання пропозицій до всіх проєктів нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, оприлюднених для громадського обговорення (2 законопроєкти, 17 підзаконних нормативно-правових актів - в.о. директора Зелений В.М.).
 2. Лектор на курсах керівників ЗФПО від ДУ НМЦ ВФПО (осінь 2020, весна 2021 років - в.о. директора Зелений В.М.).
 3. Олімпіада з дисципліни «Політична економія» (Викладач: Бобрик О.Б.)
 4. Онлайн-конференція «Моменти профорієнтації ВКДДАЕУ».
 5. Участь у Першій Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми права»: Бобрик О.Б. «Економічні та правові аспекти розвитку екотуризму в Україні.
 6. Олімпіада з дисципліни «Інформаційні системи». Викладач: Лещенко С.І.
 7. Регіональна науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: стан і перспективи розвитку». Тема: «Стандарти фахової передвищої освіти і освітній процес» (в.о. директора Зелений В.М.)
 8. Регіональна науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: стан і перспективи розвитку». Тема: «Вебсайт закладів фахової передвищої світи в сучасних умовах» (в.о. директора Зелений В.М.)

Екскурсії

1. Районний відділ Державної Казначейської служби;

2. Державна фіскальна служба;

3. Відвідування краєзнавчого музею м. Верхньодніпровська.

4. Шевченківські дні.

5. Масляна.

6. Відвідування музею коледжу.

7. Базове сільськогосподарське підприємство СТОВ «Дніпро-Н».

8. Базове сільськогосподарське підприємство СФГ «Романцівське».

9. Екскурсія до краєзнавчого музею, присвячена Дню визволення України від фашистських загарбників.

10. Онлайн-екскурсія до дендропарку «Софіївка», м. Умань.

11. Онлайн-екскурсія до музею архітектури та побуту «Шевченківський гай», м. Львів.

12. Онлайн-екскурсія до Національного музею народної архітектури та побуту України, м. Київ.

13. Онлайн-екскурсія у Софіївський собор, м. Київ.

14. Онлайн-екскурсія музеєм-садибою Івана Котляревського в м. Полтаві.

15. Екскурсія до Дніпропетровського академічного театру опери та балету, перегляд комічної опери «Любовний наній» за участю актора (нашого земляка) Володимира Гудзя.

16. Екскурсія до музею АТО м. Дніпро.

17. Онлайн екскурсія в Музей грошей Національного банку України.

18. Онлайн екскурсія до центру обслуговування платників податків Кам’янської державної податкової інспекції (для студентів 31 групи).

19. Онлайн екскурсія до  Верхньодніпровської податкової інспекції Головного управління ДПС (для студентів 32 групи).

Back to top